Ψηφιακή εφαρμογή μικτής πραγματικότητας - «Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς στο Πέρασμα του Χρόνου»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Ψηφιακή εφαρμογή μικτής πραγματικότητας - «Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς στο Πέρασμα του Χρόνου» (EL)

Γρηγορίου, Μαγδαληνή
Ατζέμη, Αναστασία
Ευαγγέλου, Αθανάσιος
Κλεφτοδήμος , Αλέξανδρος
Βασιλείου, Αναστάσιος
Λιόλιου, Κωνσταντίνα

«Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς στο Πέρασμα του Χρόνου» είναι ο τίτλος της χωροευαίσθητης ψηφιακής εφαρμογής μικτής πραγματικότητας που αξιοποιείται στο πλαίσιο του ομώνυμου εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καστοριάς και εστιάζει σε θέματα διατήρησης και βιώσιμης διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση των μαθησιακών επιδιώξεων, των θεματικών κατευθύνσεων, των κριτηρίων σχεδιασμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών της ψηφιακής εφαρμογής, καθώς και η παρουσίαση ενδεικτικών αποτελεσμάτων ποσοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την αξιολόγησή της στη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022. Πρωτογενή δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίων από 158 μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ για την επεξεργασία τους αξιοποιήθηκαν μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ψηφιακή εφαρμογή αξιολογείται θετικά από τους/τις μαθητές/τριες ως προς τη λειτουργικότητά της, την ευχρηστία, την καταλληλότητα της περιεχόμενης πληροφορίας, την ευχαρίστηση και τα κίνητρα που παρέχει στους χρήστες για συνεργασία και μελλοντική επανάχρησή της. Ανάλογες είναι και οι εκτιμήσεις των δημιουργών και των εκπαιδευτικών που αξιοποίησαν την εφαρμογή με τους/τις μαθητές/τριές τους, οι οποίοι επισημαίνουν, επίσης, την ουσιαστική συμβολή της στην ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των μαθητών/τριών κατά τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, στην επίτευξη των γνωστικών στόχων και στην επικοινωνία θεμάτων βιώσιμης διαχείρισης της τοπικής πολιτισμικής κληρονομιάς. (EL)
“Doltso: A Traditional District of Kastoria in the Passage of Time” is a location-based digital application of mixed reality that is used throughout the homonymous educational programme of the Environment and Sustainability Education Centre of Kastoria, which focuses on the preservation and sustainable management of cultural heritage. The present study aims to depict the learning objectives, the thematic directions, the design criteria and the technical features of the digital application, as well as to present indicative results of a quantitative research which was carried out for its evaluation during the school year 2021-2022. Primary data were collected through questionnaires from a sample of 158 secondary school students of Kastoria Regional Unit, while methods of descriptive statistics were used for data processing. According to the results of the research, the digital application is positively evaluated by students in terms of its functionality, ease of use, appropriateness of the information contained, the pleasure and motivation it provides to users for cooperation and future reuse. Similar are the assessments of the creators and the teachers that used the application along with their students, who also note its essential contribution to strengthening the active participation of students throughout the educational activity, to the achievement of learning objectives and to the communication of issues concerning the sustainable management of local cultural heritage. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

πολιτισμική κληρονομιά (EL)
χωροευαίσθητες ψηφιακές εφαρμογές (EL)
Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη (EL)
location-based digital applications (EN)
Education for sustainable development (EN)
cultural heritage (EN)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2022-11-23


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 3 Αρ. 3 (2022): afimec (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 3 No. 3 (2022): afimec (EN)

Copyright (c) 2022 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.