«Βιωσιμότητα και καλλιτεχνική πρακτική στην ψηφιακή εποχή: Δημιουργία και κατανόηση περιβαλλοντικών μηνυμάτων»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

«Βιωσιμότητα και καλλιτεχνική πρακτική στην ψηφιακή εποχή: Δημιουργία και κατανόηση περιβαλλοντικών μηνυμάτων» (EL)

Παπαδοπούλου , Αγνή
Γιαννακουλόπουλος , Ανδρέας
Ταπάσκου, Μαρία

Oι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τον κεντρικό ρόλο της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της ψηφιακής κοινωνίας στην βιώσιμη ανάπτυξη. H ψηφιακή εποχή αποτελεί εύφορο έδαφος και υπό αυτό το πρίσμα, οι νέες τεχνολογίες ενισχύουν τον συγκεκριμένο σκοπό. Ωστόσο, παρότι ο σύγχρονος ψηφιακός κόσμος προσφέρει  πληθώρα πληροφοριών αναφορικά με τα περιβαλλοντικά θέματα, φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα ελλείψεις. Σύμφωνα με τον  Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η διατήρηση του περιβάλλοντος συνίσταται στην μετατροπή των πληροφοριών σε ουσιαστική γνώση μέσω ολοκληρωμένων δικτύων κοινωνικής δράσης. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός συμβάλλουν μέσω της κατάλληλης μετάδοσης και επικοινωνίας πληροφοριών, σχετικοί με τον σκοπό της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάδειξη των ψηφιακών τεχνών ως ενός καινούριου μέσου περιβαλλοντικής επικοινωνίας και παράλληλα, ως ενός σύγχρονου επαγγελματικου πεδίου. Στη δική μας εμπειρική μελέτη περίπτωσης, εφαρμόζοντας μία Art-Based διδακτική προσέγγιση στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου με 40 φοιτητές του τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας επιχειρήθηκε μία μικτή μεθοδολογική προσέγγιση, ακολουθώντας τα βήματα της διαδοχικής επεξηγηματικής σχεδίασης. Σε πρώτη φάση, μέσω της ηλεκτρονικής χορήγησης ενός ερωτηματολογίου 10 ερωτήσεων, ελέγχθηκαν οι υποθέσεις αν τα ψηφιακά έργα με οικολογικό περιεχόμενο λειτουργούν ενημερωτικά με διαφορετικό τρόπο σε μια ψηφιακή συγκριτικά με μία υβριδική έκθεση και αν υπάρχει διαφορά στην επιλογή του συγκεκριμένου επαγγελματικού πεδίου αναλόγως του έτους σπουδών των φοιτητών. Στην ποιοτική φάση, οι φοιτητές, μέσα από την δημιουργία δικών τους έργων με οικολογικό περιεχόμενο, συμμετείχαν σε 2 ομαδικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις 4 ερωτήσεων, επισημαίνοντας ότι η κοινωνική δράση εχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κατανόηση των περιβαλλοντικών θεμάτων. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι δημιουργία ενός διεπιστημονικού δικτύου συνεργασίας είναι μία πιο ολοκληρωμένη μορφή επικοινωνίας και ότι οι συλλογικές δράσεις ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερο κοινό, καθιστώντας έτσι τον τομέα των ψηφιακών έργων με οικολογικό περιεχόμενο αποτελεσματικό και πιθανότερο ως επιλογή επαγγελματικού τομέα.  (EL)
 Recent developments underline the central role of innovation, education and the digital society in sustainable development. The digital age is a fertile ground and in this light, new technologies enhance the before mentioned purpose. However, although the modern digital world offers a wealth of information regarding environmental issues, it seems that there are still gaps to be better understood. According to the European Environment Agency, environmental conservation consists of transforming information into meaningful knowledge through integrated networks of social action. Therefore, education and culture contribute through the appropriate transmission and communication of information, allied with the purpose of Environmental Communication. Specifically, the purpose of this paper is to highlight digital arts as a new means of environmental communication and, at the same time, as a modern professional field. In our own empirical case study, we applied a mixed methodological approach, following the steps of sequential explanatory design during the spring semester with 40 students of the Department of Audio and Visual Arts. In the first phase, through the electronic administration of a 10-question questionnaire, the 2 quantitative hypotheses on  whether digital projects with ecological content work informatively in a different way in a digital compared to a hybrid exhibition and whether there is a difference in the choice of specific professional field depending on the students' year of study. In the qualitative phase, the students, through the creation of their own projects with ecological content, participated in 2 group semi-structured interviews with 4 questions, pointing out that social action has a greater impact on the understanding of environmental issues. The results from both sources of data indicate that creating an interdisciplinary network of syndication is a more complete form of communication and that collective actions respond to a larger audience, thus making the field of digital projects with ecological content effective and more likely as a career choice. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Ψηφιακές Τέχνες (EL)
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (EL)
Περιβαλλοντική Ενημέρωση (EL)
Βιωσιμότητα (EL)
Ψηφιακή Εποχή (EL)
Higher Education (EN)
Digital Arts (EN)
Sustainability (EN)
Digital Age (EN)
Environmental Awareness (EN)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2022-11-23


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 3 Αρ. 3 (2022): afimec (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 3 No. 3 (2022): afimec (EN)

Copyright (c) 2022 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.