Ψυχολογικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης σε οπτικοποιήσεις δεδομένων σε σχέση με το περιβάλλον

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Ψυχολογικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης σε οπτικοποιήσεις δεδομένων σε σχέση με το περιβάλλον (EL)

Καλλίρη, Αιμιλία
Βέγλης, Ανδρέας

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) λόγω της κυριάρχης θέσης που κατέχουν στην επικοινωνία και ενημέρωση, αναμφίβολα κατευθήνουν τις απόψεις και τις αντιλήψεις των πολιτών. Ένας τρόπος που χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν τα νέα είναι οι οπτικοποιήσεις δεδομένων. Η οπτικοποιήση είναι αρκετά αποτελεσματική μέθοδος καθώς η κατάλληλη δομή και οργάνωση οπτικών στοιχείων επηρεάζει την αντίληψη του αναγνώστη. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσουμε αν οι οπτικοποιήσεις που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα χρησιμοποιούν θεωρίες της γνωστικής ψυχολογίας. Η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η ποιοτική και βασίστηκε πάνω σε υπάρχουσα θεωρία. Συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν περιβαλλοντικες οπτικοποιήσεις από γνωστούς ειδησιογραφικούς οργανισμούς και με βάση τους νόμους gestalt, έγινε ανάλυση των πρακτικών που ακολούθησαν. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας είναι πως η θεωρία Gestalt όχι μόνο χρησιμοποιήθηκε στις οπτικοποιήσεις αλλά και καθόρισε την συνολική εμφάνιση και παρουσίαση των δεδομένων καθώς στόχευαν άμεσα να επηρεάσουν την εμπειρία του θεατή αλλά και την περιβαλλοντική ενημέρωση, γνώση, στάση και ευαισθητοποίηση τους. (EL)
Mass Media Communication hold a dominant position in communication and information, undoubtedly influence the opinions and perceptions of citizens. Data visualisation is a common method they often use to communicate the news. It is found to be an effective method as the appropriate structure and organization of visual elements affects the reader's perception. The purpose of the research was to examine whether the visualisations related to environmental information use theories of cognitive psychology. The method chosen is the qualitative one and was based on existing theory. Specifically, environmental visualisations from well-known news organizations were collected and based on the gestalt laws, an analysis of the practices was made. The findings of our research are that the Gestalt theory was not only used in the visualizations but also determined the overall appearance and presentation of the data. They directly influence the viewer's experience as well as their environmental information, knowledge, attitude and awareness. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Περιβαλλοντικές Οπτικοποιήσεις (EL)
Γνωστική Ψυχολογία (EL)
Δημοσιογραφία Δεδομένων (EL)
Environmental Visualizations (EN)
Data Journalism (EN)
Cognitive Psychology (EN)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2022-11-23


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 3 Αρ. 3 (2022): afimec (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 3 No. 3 (2022): afimec (EN)

Copyright (c) 2022 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.