Διαχείριση, αξιολόγηση και ενίσχυση εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης με τη χρήση τεχνικών διαχείρισης έργου και εκπαιδευτικού σχεδιασμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαχείριση, αξιολόγηση και ενίσχυση εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης με τη χρήση τεχνικών διαχείρισης έργου και εκπαιδευτικού σχεδιασμού

Χίμος, Κωνσταντίνος Δ.

Δουληγέρης, Χρήστος

This dissertation proposes original frames of reference and develops significant innovative applications using new technologies. For the first time the educational process and the development of e-learning application are being reported as a composite project. Ways are presented to manage the above through the new model of e-learning management which is implemented (IP.AD). The instructor as a manager now has at his disposal tools, such as the UniPm application, based on scientific approaches to monitor and improve the educational process. The development of the suite UniSuite, which can be used for general as well as special purposes at all levels of education, as well as at lifelong learning is presented. UniSuite consists of the following subsystems. Unibook, a synchronous and asynchronous e-learning platform based on flash technology (through BigBlueButton). Unibook SE, the special edition of Unibook, which extends Unibook's existing capabilities to older ages. Uniboard, a web service which offers the ability to monitor all relevant statistics in real time, predict the performance of the learner with high success rate, and enable the instructor to motify the trainee at will by electronic means, in order to better achieve objectives and results. UniPM, another online service, which combines project management with e-learning. Finally, results that have been derived of an innovative application of the UniSuite platform are presented. These experiments have been held in various departments in the University of Piraeus. The outcome of these results revealed a positive perception of the technological process. They also revealed significant findings which in turn lead to conclusions that may be taken as the basis for upcoming enhancements within the frame of a potential re-design.
Στη διατριβή αυτή προτείνονται πρωτότυπα πλαίσια αναφοράς και αναπτύσσονται καινοτόμες εφαρμογές τηλεκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Για πρώτη φορά αναφέρεται η εκπαιδευτική διαδικασία και η ανάπτυξη της εφαρμογής τηλεκπαίδευσης ως σύνθετο έργο και παρουσιάζονται τρόποι διαχείρισής των με τη χρήση του νέου μοντέλου διαχείρισης έργων τηλεκπαίδευσης που υλοποιήθηκε (IP.AD). Ο εκπαιδευτής πλέον ως διαχειριστής έχει στα χέρια του εργαλεία όπως η εφαρμογή UniPm, βασισμένα σε επιστημονικές προσεγγίσεις, για να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει και να βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία σε πραγματικό χρόνο. Παρουσιάζεται η ανάπτυξη της σουίτας UniSuite, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γενικούς και ειδικούς σκοπούς σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και στη δια βίου μάθηση. Η UniSuite αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα. Unibook, μία πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασισμένη στην τεχνολογία flash (μέσω BigBlueButton). UnibookSE, η ειδική έκδοση του Unibook, η οποία επεκτείνει τις υπάρχουσες δυνατότητες του Unibook προς την πλευρά πιο μεγαλύτερων ηλικιών. Uniboard, μία διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των χρήσιμων στατιστικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, πρόγνωσης της επίδοσης του εκπαιδευόμενου με υψηλό ποσοστό επιτυχίας και «πρόκλησης» του εκπαιδευόμενου από τον εκπαιδευτή κατά βούληση με ηλεκτρονικά μέσα, με σκοπό την καλύτερη επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων. UniPM, μία διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία συνδυάζει τη διαχείριση έργου με την τηλεκπαίδευση. Στη διατριβή, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εκπόνηση μιας σειράς πιλοτικών πειραμάτων, τα οποία έλαβαν χώρα σε διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τη χρήση των ως άνω καινοτόμων εφαρμογών της σουίτας UniSuite. Τα αποτελέσματα αυτά, μέσα από ενδελεχή στατιστική ανάλυση των προαναφερόμενων αποτελεσμάτων, αποτιμούν θετικά την όλη τεχνολογική διαδικασία, εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία μπορούν χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία βελτιστοποίησης σε πιθανούς μελλοντικούς επανασχεδιασμούς.

Doctoral Thesis

Εκπαίδευση -- Πληροφορική
Διαχείριση έργου
Εκπαίδευση από απόσταση
Διδασκαλία βοηθούμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή
Τηλεκπαίδευση
Διδακτικά συστήματα -- Σχεδιασμός


Ελληνική γλώσσα

2014-05-22T07:52:23Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.