Economic modeling in shipping and transport: the case of bulk shipping

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοEconomic modeling in shipping and transport: the case of bulk shipping

Πολίτης, Ευάγγελος Δ.

Θαλασσινός, Ελευθέριος

Η ναυτιλία είναι ένας κλάδος εντάσεως κεφαλαίου, στον οποίο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα και λειτουργικά. Για την αγορά ενός πλοίου, ο πλοιοκτήτης πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία, στην οποία θα πρέπει να εκτιμήσει όλες τις μεταβλητές, τόσο ενδογενείς όσο και εξωγενείς που επηρεάζουν την τιμή του πλοίου. Η αποτίμηση της αξίας ενός πλοίου συμπεριλαμβάνει όλες τις μελλοντικές ταμειακές εισροές και εκροές του, για όλη τη διάρκεια ζωής του πλοίου. Ωστόσο, ένα σημαντικό δίλημμα που έχει ο κάθε εφοπλιστής είναι: να αποκτήσει ένα νέο πλοίο ή ένα μεταχειρισμένο. Οι τιμές των νέων πλοίων είναι δύσκολο να εκτιμηθούν, με βάση τους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, αφού είναι πολύ δύσκολο να συλλεχθούν στοιχεία από τα διάφορα ναυπηγεία. Επιπλέον, η περίοδος κατασκευής του πλοίου ποικίλλει μεταξύ των ναυπηγείων, λόγω διαφορών στις χωρητικότητες τους. Ένας πλοιοκτήτης πρέπει να συγκρίνει την τιμή ενός καινούριου πλοίου και ενός μεταχειρισμένου και να καθορίσει ποια είναι η καλύτερη επιλογή για τη συγκεκριμένη περίοδο και τις συνθήκες που επικρατούν στην ναυτιλιακή αγορά. Η αποτίμηση ενός μεταχειρισμένου πλοίου είναι περισσότερο εφικτή, δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις μεταβλητές που καθορίζουν την τιμή ενός μεταχειρισμένου πλοίου μπορούν εύκολα να ληφθούν από διάφορες βάσεις δεδομένων. Οι τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων μπορούν να εκφραστούν σε όρους προσφοράς-ζήτησης. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω παραμέτρους και με την ενσωμάτωση σύγχρονων οικονομετρικών θεωριών, οι οποίες βασίζονται στην μεθοδολογία συν¬ολοκλήρωσης, η έρευνα επικεντρώθηκε στην κατασκευή ενός μοντέλου αποτίμησης της αξίας ενός μεταχειρισμένου πλοίου. Συγκεντρώνοντας μηνιαία στοιχεία για μια περίοδο 11 ετών, κατασκευάστηκε ένα μοντέλο αποτίμησης για ένα μεταχειρισμένο πλοίο και αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο διόρθωσης σφάλματος (Vector Error Correction Model - VECM). Τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με αυτά άλλων μελετών που αφορούν το περιβάλλον της ναυτιλίας, τα οποία δείχνουν ότι υπάρχουν ενδεικτικά διαφορές μεταξύ μικρού μεγέθους και μεγάλου μεγέθους πλοία - διαφορές που έχουν σημαντική επίδραση στις τιμές των πλοίων.
The maritime sector is a capital-intensive industry in which fixed assets are instantly liquidated and employed. The ship owner must go through the decision-making process involved in acquiring a vessel and estimating all variables, both endogenous and exogenous. The valuation incorporates all future cash inflows and outflows of the vessel during the ownership of the asset. However, a significant dilemma arises in the final decision stage: whether to acquire a new ship or a secondhand vessel. New construction prices are difficult to estimate, since most of the associated costs are determined by various factors, and the available databases do not incorporate all the required (and valuable) information. Additionally, the construction period varies among shipyards because of their different slot capacities. A ship owner has the option to weigh the price of a new structure against the value of a secondhand vessel and determine which is the optimal choice for the particular period and conditions of the shipping market. The valuation process involved in purchasing a secondhand vessel may be more feasible, since most of the variables that determine the price can be easily obtained from various databases. Secondhand vessel prices can be described in terms of supply and demand. Considering all the above parameters and incorporating modern econometric theory, which is based on co-integration methodology, this research focused on the construction of a valuation model. Gathering monthly data for a period of 11 years, a valuation model for a secondhand vessel was constructed and evaluated using a vector error correction model (VECM). The results were consistent with those of other studies pertaining to the shipping environment, which suggest that there are indicative differences between small-sized and large-sized vessels—differences which have a significant effect on vessel prices.

Doctoral Thesis

Θαλάσσιες μεταφορές
Ναυτιλιακή οικονομική
Πλοία -- Οικονομικές απόψεις
Bulk carrier cargo ships


Ελληνική γλώσσα

2014-07-17T11:43:57Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.