Διερεύνηση του στρατηγικού outsourcing στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση του στρατηγικού outsourcing στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Λιαπόπουλος, Νικόλαος Κ.

Μοσχούρης, Σωκράτης

Στις μέρες μας το outsourcing είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής πρακτική των επιχειρήσεων, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους ή τμημάτων αυτών. Εδώ και αρκετές δεκαετίες εφαρμόζεται σε τακτικό επίπεδο, αποσκοπώντας κυρίως σε μείωση του λειτουργικού κόστους των περιφερειακών δραστηριοτήτων, ενώ τα τελευταία χρόνια η χρήση του έχει επεκταθεί και γνωρίζει άνθηση ως εργαλείο για την εφαρμογή στρατηγικών με στόχο την απόκτηση ή διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει τις διαστάσεις αυτού του φαινομένου και στην Ελληνική πραγματικότητα και να διαπιστώσει την ύπαρξη στρατηγικού προσανατολισμού στις σχετικές αποφάσεις. Για να παρουσιαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το θέμα, καταγράφηκε η έκταση εφαρμογής του στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά των αποφάσεων και η συμπεριφορά των επιχειρήσεων σχετικά με το outsourcing. Αυτό έγινε μέσω έρευνας που διεξήχθη, με τη χρήση ερωτηματολογίων, σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο. Με βάση την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν, εξήχθησαν τα αποτελέσματα της έρευνας. Αυτά συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα αντίστοιχων δημοσιευμένων εμπειρικών μελετών ανά τον κόσμο, αλλά και με τις παραδοχές των βασικών θεωριών που ερμηνεύουν τη στάση των επιχειρήσεων ως προς το outsourcing. Αυτό οδήγησε σε ένα αριθμό συμπερασμάτων σχετικά με την στάση των επιχειρήσεων ως προς το outsourcing, για τη στρατηγική διάσταση αυτών των αποφάσεων και για την πρακτική εφαρμογή των αντίστοιχων θεωριών από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τέλος, με βάση τα συμπεράσματά και τις καλές πρακτικές που αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία, παρουσιάζονται προτάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα απωλειών και να βελτιστοποιήσουν τα οφέλη από την εφαρμογή του outsourcing. Μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματα της μελέτης συγκαταλέγεται ότι το outsourcing έχει διεισδύσει σε ιδιαίτερο βαθμό στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σημαντικός αριθμός αποφάσεων αφορά περιπτώσεις στρατηγικού outsourcing και ότι κατά την εξέταση των σχετικών αποφάσεων δεν επηρεάζονται αποκλειστικά από τις αρχές μίας μόνο θεωρίας, αλλά λαμβάνουν υπόψη ένα μείγμα των βασικών παραμέτρων τους με διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με την περίπτωση.
In our days, outsourcing is considered as a particularly popular practice for enterprises, being implemented to their activities or in parts of them. For decades, outsourcing was applied at tactical level, aiming mainly in reducing operational costs on peripheral activities. However, during the latest years it has been extensively used as a tool for implementing strategies aiming in the acquisition or maintenance of their competitive advantages. The aim of this dissertation is to investigate the dimensions of this phenomenon, specifically in the Greek environment, and realize the existence of any strategic orientation to the relative decisions taken. In order to approach in the best possible way the subject, we recorded the extent of its application to the activities of an enterprise and studied the characteristics of the decisions and the behavior of the enterprises with regard to the outsourcing. This was achieved through a research conducted using questionnaires that were mailed to industrial and commercial enterprises operating in the Greek environment. The results of our survey allowed us to investigate basic assumptions of theories applied to outsourcing. This led us to a number of conclusions regarding the attitude of enterprises to outsourcing, the strategic dimension of these decisions and the implementation of the respective theories in Greek enterprises. The main conclusions of our study referred to the ever-increasing usage of outsourcing in enterprises operating in Greece, the considerable adoption of strategic outsourcing, and the necessity for the application of a mix of theories to explain the behavior of enterprises regarding the issue of outsourcing. Finally, based on our conclusions and best practices found in the literature, we made implications that will help enterprises to minimize their possible losses and optimize their profits from the use of outsourcing.

Doctoral Thesis

Make-or-buy decisions
Contracting out
Strategic planning
Industrial procurement


Ελληνική γλώσσα

2014-10-07T10:09:07Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.