Δημιουργία συστήματος διαχείρισης προσαρμοστικών μαθημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοCreation of an adaptive courses management system
Δημιουργία συστήματος διαχείρισης προσαρμοστικών μαθημάτων

Δημητριάδης, Ηλίας Σ.

Βίρβου, Μαρία

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) χρησιμοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης τόσο από εκπαιδευτικούς (υπολογιστική υποστήριξη της διδασκαλίας) όσο και από εκπαιδευόμενους (υπολογιστική υποστήριξη της μάθησης) με σκοπό την υποστήριξη και βελτίωση των διαδικασιών της διδασκαλίας και της μάθησης. Η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συστημάτων για εκπαιδευτική χρήση, καθώς και η προσπάθεια δημιουργίας νέων και ποιο αποτελεσματικών συστημάτων, οφείλεται στις πολλαπλές δυνατότητες και πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ΤΠΕ καθώς και στη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη. Η σύγχρονη τάση είναι να χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός ως τεχνολογική υποδομή για την δημιουργία καινοτόμων, ανοιχτών, ευέλικτων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών συστημάτων με βάση σύγχρονες θεωρίες μάθησης και ανάγκες της σημερινής εποχής που εστιάζουν στο εκπαιδευτικό υλικό (Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης) αλλά και στη διδακτική και μαθησιακή προσπάθεια (Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα). Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε και παρουσιάζεται ένα πρωτότυπο Σύστημα Διαχείρισης Προσαρμοστικών Μαθημάτων μέσω του οποίου η εκπαιδευτική διαδικασία εξατομικεύεται με βάση το επίπεδο γνώσεων και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού για τη δημιουργία, διαχείριση και εποπτεία ολοκληρωμένων σειρών προσαρμοστικών μαθημάτων και συμμετεχόντων σε αυτά, καθώς μπορεί ο εκπαιδευόμενος να είναι το κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά ο εκπαιδευτικός είναι η βάση και η αφετηρία για αποτελεσματική και σύγχρονη εκπαίδευση σύμφωνα με το πνεύμα και τις ανάγκες της σημερινής εποχής μέσα από νέους ρόλους που καλείται να παίξει.
Information and Communication Technologies (ICT) are used in education both by teachers (computational teaching support) and by trainees (computational learning support) with purpose to support and improve the processes of teaching and learning. The existence of a large number of applications and systems for educational use, as well as the effort to create new and effective systems is owed in the multiple possibilities and advantages offered by ICT as well as in the permanent technological development. The modern trend is to use the Internet and World Wide Web as technological infrastructure for creating innovative, open, flexible and efficient education systems with base modern theories of learning and needs of current season that focus in the educational material (Learning Management Systems) but also in the instructive and learning effort (Adaptive Educational Systems). In this context we created and present a prototype Adaptive Courses Management System via which the educational process is individualized with base the level of knowledge and the needs of trainees. Particular emphasis was given in the support of teacher for the creation, management and supervising completed adaptive courses and participating in them, as can be the trainee the centre of the educational process, but the teacher is the base and the starting point for effective and modern education according to the spirit and the needs of current season through new roles that it is called to play.

Master Thesis

Εκπαίδευση -- Πληροφορική
Διαδίκτυο (Internet) στην εκπαίδευση
Τηλεκπαίδευση
Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων
Εκπαιδευτική τεχνολογία


Ελληνική γλώσσα

2014-11-27T14:46:56Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.