Ανάπτυξη μεθοδολογίας STEM για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών: προσχολική εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη μεθοδολογίας STEM για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών: προσχολική εκπαίδευση

Ακριτίδου, Αικατερίνη Ι.

Παρασκευά, Φωτεινή

Στην παρούσα διπλωματική εργασία το μοντέλο της Γνωστικής Μαθητείας (Cognitive Apprenticeship) ορίζεται ως μοντέλο εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας για μια αποτελεσματική διαδικασία μάθησης της μεθοδολογίας STEM μέσα από τις μεθόδους που υποδεικνύει το συγκεκριμένο μοντέλο. Το μοντέλο της Γνωστικής Μαθητείας (Cognitive Apprenticeship), είναι σαν ένας τρόπος συναλλαγής, καθώς εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι αλληλεπιδρούν και επικεντρώνονται στην επίλυση μιας εργασίας. Η διπλωματική εργασία έχει ως βασικό σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση της μεθοδολογίας STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) υποστηριζόμενη από το μοντέλο της Γνωστικής Μαθητείας στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης. Η διπλωματική εργασία παρουσιάζει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση μιας μεθοδολογίας, τη STEM, από εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής και μέσα από το μοντέλο της Γνωστικής Μαθητείας (Cognitive Apprenticeship). Σχεδιάστηκε μια μεθοδολογία, η οποία βασίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και συγκεκριμένα στο μοντέλο της Γνωστικής Μαθητείας (Cognitive Apprenticeship). Η μεθοδολογία STEM εφαρμόστηκε σε ένα αυτόνομο τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον με τη χρήση του Google Sites. Στη συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχαν δεκαέξι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι και έλαβαν μέρος εθελοντικά στο επιμορφωτικό πρόγραμμα πάνω στη μεθοδολογία STEM. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί αξιολογήθηκαν με εργαλεία μέτρησης όπως ερωτηματολόγια και ρουμπρίκες αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έδειξαν εμπιστοσύνη στη μεθοδολογία STEM μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης καθώς και στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Master Thesis

Cognitive learning
Εκπαιδευτικοί, Εκπαίδευση των
Εκπαίδευση, Προσχολική
Εκπαίδευση -- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Εκπαίδευση από απόσταση -- Διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή
Εκπαιδευτική τεχνολογία


Ελληνική γλώσσα

2014-11-28T08:33:39Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.