Τουριστική ανάπτυξη απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών: μελέτη περίπτωσης νήσου Νισύρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤουριστική ανάπτυξη απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών: μελέτη περίπτωσης νήσου Νισύρου

Μαξούτογλου, Μαργαρίτα Ι.

Καρβούνης, Σωτήριος

Η τουριστική ανάπτυξης της Ελλάδας βασίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της στα ελληνικά νησιά. Το σύνολο του νησιωτικού χώρου, και ιδιαίτερα τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, παρουσιάζουν ιδιαίτερα εγγενή δομικά χαρακτηριστικά που οδηγούν σε μια ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα σε περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία και επιβάλλουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση σε κάθε αναπτυξιακή διαδικασία. Η ανάγκη για μια «νέα» αντίληψη στην πολιτική του τουρισμού εμφανίστηκε ήδη από τη δεκαετία του '70, κυρίως με αφορμή τις κοινωνικές, οικολογικές και πολιτισμικές αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού, μια ανάγκη η οποία στις μέρες μας καθίσταται επιτακτική και βρίσκει εφαρμογή στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Η μελέτη ανάπτυξης επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού νησιωτικού χώρου και σε ζητήματα προσφοράς και ζήτησης του τουριστικού προϊόντος της Νισύρου. Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτης της υφιστάμενης κατάστασης του τουρισμού της Νισύρου και οι προοπτικές ανάπτυξής του, μέσω της ανάδειξης των ευεργετικών αποτελεσμάτων μιας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και την κατάρτιση ενός στρατηγικού και κατευθυντήριου πλαισίου τουριστικής ανάπτυξης, στηριζόμενο στις αρχές της αειφορίας. Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής μελέτης παρέχονται υλοποιήσιμες προτάσεις για την εποικοδομητικότερη αξιοποίηση των μέσων που διατίθενται για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής κίνησης της Νισύρου.

Master Thesis

Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός -- Νησιά -- Ελλάδα
Αειφόρος ανάπτυξη
Τουρισμός -- Νίσυρος (Δωδεκάνησος)


Ελληνική γλώσσα

2014-12-02T10:12:39Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.