Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιασυνοριακή φροντίδα υγείας: η περίπτωση της Ελλάδας
Cross-border health care: the case of Greece

Παγάνη, Μαρία

Οικονόμου, Χαράλαμπος

In the current study it was investigated the issue of cross-border health care and especially the case of Greece. It was extremely motivated the fact that nowadays there is an increasing movement of people work in other countries, going for vacation and study as well as patients and health professionals who seek or provide health services in the enlarged EU. So it seems incumbent the better cooperation between health care systems and policies among EU members. According to the study, patients wish to be provided with high quality health care as quickly as possible and as close to their home as possible, although sometimes it is necessary to visit another country. The free European citizens’ movement contributes to the provision of healthcare in another Member States. Each Member State is exclusively responsible for the organization, provision and financing of its health care systems. European laws provide a clear framework for cross-border healthcare within the EU. The data from OPAD and IKA about the health care cost abroad analyzed and showed that Rhodes Island has the highest cost per incident while year 2008 appeared to have the highest cost per incident. Moreover, as for the patients’ flow abroad, it was observed that the majority of Greek patients are visiting European countries in order to receive health care. Finally, it is important the establishment of an observatory between Member States for consultation, communication and introduction of widely measurable indicators for effectiveness of health care.
Στην παρούσα εργασία ερευνήθηκε το θέμα της διασυνοριακής φροντίδας υγείας και ειδικά η περίπτωση της Ελλάδας. Κίνητρο αποτέλεσε το γεγονός ότι πλέον παρατηρείται αύξηση της κίνησης των πολιτών για εργασία, διακοπές και σπουδές αλλά και των ασθενών και επαγγελματιών υγείας που αναζητούν ή προσφέρουν υπηρεσίες υγείας στη διευρυμένη ΕΕ καθιστώντας αναγκαία την καλύτερη συνεργασία των συστημάτων υγείας και των πολιτικών μεταξύ των μελών της ΕΕ. Από όσα παρατέθηκαν στην παρούσα εργασία φάνηκε ότι οι ασθενείς επιθυμούν να τους παρέχεται υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας όσο το δυνατόν ταχύτερα και εγγύτερα στην κατοικία τους, αν και κάποιες φορές κρίνεται αναγκαία η παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος. Η ελευθερία διακίνησης που παρέχεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλει στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος αν και τα κράτη-μέλη διατηρούν την αποκλειστικότητα οργάνωσης, παροχής και χρηματοδότησης των συστημάτων υγείας. Μία σειρά από νόμους εξασφαλίζει ένα σαφές πλαίσιο παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης εντός της ΕΕ. Στα ίδια πλαίσια κινούνται και οι διαδικασίες επιστροφής των εξόδων. Η επεξεργασία των δεδομένων από τον ΟΠΑΔ και το ΙΚΑ, σχετικά με τις δαπάνες για νοσηλεία στο εξωτερικό κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ρόδος έχει τις υψηλότερες δαπάνες ανά περιστατικό ενώ το έτος 2008 φάνηκε να έχει την υψηλότερη δαπάνη ανά περιστατικό. Επίσης, ως προς τη ροή των ασθενών προς το εξωτερικό, παρατηρείται ότι οι Έλληνες ασθενείς στο μεγαλύτερο ποσοστό επισκέπτονται ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να απολαύσουν υγειονομική περίθαλψη. Τέλος, σημαντική είναι η δημιουργία ενός παρατηρητήριου μεταξύ των κρατών-µελών για ανταλλαγή απόψεων, επικοινωνία, παροχή κατευθυντήριων γραμμών και εισαγωγή ευρέως μετρήσιμων δεικτών για την αποτελεσματικότητα της υγειονομικής περίθαλψης.

Master Thesis

Πολιτική υγείας -- Ελλάδα
Medical policy -- Greece
Εθνικά συστήματα υγείας -- Ελλάδα


Ελληνική γλώσσα

2014-12-05T08:12:43Z


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.