Διερεύνηση των δυνατοτήτων για αποτελεσματική τελωνειακή φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδος και για την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Διώνη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση των δυνατοτήτων για αποτελεσματική τελωνειακή φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδος και για την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Παπασημακόπουλος, Νικόλαος

Γκιζιάκης, Κωνσταντίνος
Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Η παρούσα διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σκοπό έχει να μελετήσει τον τρόπο δράσης και τις ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν από πλευράς κοινότητας στα εξωτερικά σύνορά της λόγω της συνθήκης του ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ και ταυτόχρονα να προτείνει τη μελλοντι¬κή συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. προκειμένου να διατηρηθεί ένα επαρκές επίπεδο Τελωνειακού Ελέγχου. Επίσης η εν λόγω διατριβή έχει σκοπό να διερευνήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν από πλευράς Τελωνειακής Υπηρεσίας για μια αποτελεσματική φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων της χώρας μας, αλλά και για μια όσο το δυνατόν καλύτερη προ¬στασία και αξιοποίηση της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Η διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδρομή της δασμοφορολογικής πο¬λιτικής από συστάσεως του ελληνικού κράτους (1830) μέχρι σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται γενική αναφορά στο πεδίο εφαρμογής της Τελωνειακής νομοθεσίας και παρατίθεται το νομικό πλαίσιο των Τελωνείων μέχρι το 1992. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται την προστασία της πολιτιστικής κληρονο¬μιάς και αναφέρεται στο νομικό πλαίσιό της. Το κεφάλαιο τέσσερα παρουσιάζει τις ενάλιες αρχαιότητες και δίνει έμφαση στη σημασία των ναυαγίων και των αρχαίων λιμανιών. Στο κεφάλαιο πέντε γίνεται γενική ανασκόπηση της τελωνειακής φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ανάλυση της εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος δράσης των τελωνείων στα πλαίσια του κοινοτικού προ¬γράμματος “ΤΕΛΩΝΕΙΑ 2000". Στο κεφάλαιο έξι αναλύεται η επιχειρησιακή λειτουργία των συνοριακών τε¬λωνείων και Σ.Δ.Ο.Ε. στα θαλάσσια εξωτερικά σύνορα στον τομέα της δίωξης του λαθρεμπορίου και της τήρησης των απαγορεύσεων και περιορισμών. Στο έβδομο κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προέκυψαν από την έρευνα. Κατά τη σύνταξη του κειμένου της παρούσας διδακτορικής διατριβής αξιοποιήθηκε όλη η υπάρχουσα ελληνική και ξένη σχετική βιβλιογραφία καθώς και τα δια¬θέσιμα στοιχεία που προέκυψαν από την τετράχρονη (1993-1997) έρευνα του γράφοντος στα θαλάσσια συνοριακά τελωνεία της χώρας μας.

Doctoral Thesis

Cultural policy -- Greece
Customs administration -- Greece
Τελωνεία -- Ελλάδα
Ελλάδα -- Πολιτιστική πολιτική


Ελληνική γλώσσα

2015-09-16T10:24:06Z
2004-06


Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.