Examination of formal powered two wheelers parking operation in Thessaloniki's centre

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διερεύνηση λειτουργίας οργανωμένων χώρων στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Examination of formal powered two wheelers parking operation in Thessaloniki's centre

Οικονόμου, Αλέξανδρος Βύρωνος

The Municipality of Thessaloniki has quite recently implemented a number of parking bays for P2Ws in the city's centre. This practice has been adopted by many modern cities all around the world due to the increase of the use of P2Ws in cities' centres. This trend has to do with the advantages of P2Ws over private car in congested areas and regarding parking. This M.Sc. Thesis examines the current situation in Thessaloniki and attempts to determine the advantages and problems related with the operation of formal P2W parking. The approach is rather practical than theoretical and is based on direct observations of the parking bays and their operation by assessing supply and demand for P2W parking.There is also a stated preference (SP) part where the responses and expectations of motorcyclists themselves are addressed in addition to an effort to record trip trends. The SP survey aims at the reveal of a clearer image of the interaction mechanism between motorcycle – motorcylist and the urban context. The issue of formal P2W parking is examined not only as an urban planning or geometrical problem but also by addressing issues such as road safety and user information.Finally, data analysis results are used as a tool that will help in Thessaloniki’s P2W parking bays planning and at the same time to improve the operation of every single parking bay.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιήσει μια σειρά οργανωμένων χώρων στάθμευσης αποκλειστικά για δίκυκλα στο κέντρο της πόλης. Η πρακτική αυτή έχει αρχίσει να υιοθετείται από πολλές σύγχρονες πόλεις διεθνώς και συνδέεται με την γενικότερη αύξηση της χρήσης του δικύκλου στο αστικό περιβάλλον λόγω των πλεονεκτημάτων που τα δίκυκλα εμφανίζουν έναντι των Ι.Χ. αυτοκινήτων σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης και στη στάθμευση. Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή στηριζόμενη σε κοινά ορθές πρακτικές επιχειρεί να προσεγγίσει την υφιστάμενη κατάσταση για να διαπιστώσει τα οφέλη και προβλήματα που προκύπτουν από τη θεσμοθετημένη οργανωμένη στάθμευση για δίκυκλα. Η μέθοδος της προσέγγισης έχει περισσότερο πρακτικό παρά θεωρητικό χαρακτήρα και βασίζεται στην άμεση παρατήρηση λειτουργίας των οργανωμένων χώρων στάθμευσης και διεξαγωγή μετρήσεων προσφοράς και ζήτησης για τη στάθμευση δικύκλων στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, μέσω έρευνας ερωτηματολογίων διερευνώνται οι αντιδράσεις και προσδοκίες των ιδίων των δικυκλιστών από τη λειτουργία οργανωμένης στάθμευσης για δίκυκλα και γίνεται μια προσπάθεια αποκάλυψης των κινητικών τους συνηθειών για τη διαμόρφωση μιας περισσότερο ξεκάθαρης εικόνας του τρόπου με τον οποίον αλληλεπιδρά με το αστικό περιβάλλον το ζεύγος δικυκλιστής – δίκυκλο. Το ζήτημα της οργανωμένης στάθμευσης δικύκλων επιχειρείται να ειδωθεί σφαιρικά, όχι μόνο ως πρόβλημα χωροθέτησης και γεωμετρίας αλλά λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η οδική ασφάλεια ή η ενημέρωση των δικυκλιστών. Τελικώς, τα δεδομένα αναλύονται, ερμηνεύονται και σχολιάζονται με τρόπο που να μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία, τόσο συνολικά στο εγχείρημα του σχεδιασμού οργανωμένης στάθμευσης δικύκλων στο εξατομικευμένο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, αλλά και μεμονωμένα βοηθώντας στη βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων οργανωμένων χώρων ξεχωριστά.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Στάθμευση
Motorcycle
Δίκυκλα
P2W
Thessaloniki
Powered two wheeler
Parking
Θεσσαλονίκη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.