Πλάισιο Αναγνώρισης της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στο Διαδίκτυο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Framework for Accreditation of Online Continuing Medical education
Πλάισιο Αναγνώρισης της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στο Διαδίκτυο

Κωνσταντινίδης, Ευστάθιος Θεοδώρου

Η δια βίου εκπαίδευση είναι μια συνεχής, αναπόφευκτη διαδικασία που αφορά όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης αντικαθρεπτίζουν την ανάγκη και την τάση της σύγχρονης κοινωνίας για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη. Η Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (Σ.Ι.Ε.) (Continuing Medical Education - CME), αποτελεί τμήμα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης/Ανάπτυξης και φροντίζει τόσο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ιατρών, όσο και για τη συνολική εκπαίδευση, καλλιέργεια, και προσωπική ανάπτυξη των ιατρών ως μελών της κοινωνίας για την οποία μοχθούν για την επίτευξη της όσο δυνατόν αρτιότερης προσφοράς υπηρεσιών υγείας.Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ανάγκη καθορισμού νέων προτύπων στη σύγχρονη εποχή, σε συνδυασμό με την ανάγκη για εκπαίδευση οποιαδήποτε ώρα, από οποιοδήποτε μέρος, ιδιαίτερα στον Ελλαδικό χώρο με τα δυσπρόσιτα χωριά και τα απομακρυσμένα νησιά, ωθούν τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση να περάσει και σε Διαδικτυακό επίπεδο.Τα σύγχρονα περιβάλλοντα τηλε-εκπαίδευσης έχουν ωριμάσει, όπως γίνεται αντιληπτό μέσα από την περιγραφή της δομής και των λειτουργιών τους. Σύγχρονα πρότυπα, όπως το SCORM, διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα, τη δυνατότητα πρόσβασης, την επαναχρησιμοποίηση, τη διάρκεια, τη συντηρησιμότητα και την προσαρμοστικότητα του εκπαιδευτικού υλικού. Η δομή και το περιεχόμενο των Μαθημάτων που ακολουθούν το πρότυπο SCORM είναι πλέον εύκολο να περιγραφεί μέσα από τη χρήση των Μεταδεδομένων.Τα μεταδεδομένα είναι αυτά που μπορούν να περιγράψουν πολλές από τις απαιτήσεις της παραδοσιακής Σ.Ι.Ε., όπως τον υπεύθυνο αυτής, τους δημιουργούς του υλικού, τους εκπαιδευτικούς στόχους, το περιεχόμενό της, τα μόρια που της αντιστοιχούν κ.α.. Τα Μαθήματα των σύγχρονων περιβαλλόντων τηλε-εκπαίδευσης τα οποία ακολουθούν το πρότυπο SCORM, παρέχουν τη δυνατότητα διαχωρισμού των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα την καλύτερη πληροφόρηση και έλεγχο της ποιότητας των διαφόρων ενεργειών του χρήστη κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη λεπτομερή αξιολόγησή του. Η διαχείριση και οι κατάλληλες διαδικασίες αναγνώρισης και καθορισμού των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ιατρικής εκπαίδευσης προτείνονται και καθορίζονται από διάφορους διεθνείς ή Ευρωπαϊκούς οργανισμούς σχετικούς με την Αναγνώριση Σ.Ι.Ε. Δυστυχώς όμως, δειλά βήματα έχουν γίνει στην Αναγνώριση της Σ.Ι.Ε. μέσω Διαδικτύου. Στην εργασία αυτή περιγράφεται η σχεδίαση, η υλοποίηση και η αξιολόγηση ενός συστήματος που αναπτύχθηκε για την Αναγνώριση της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου. Αναλύονται όλες οι λειτουργίες του, για να επιβεβαιώσουν τόσο τη δυνατότητα υλοποίησης του πλαισίου Αναγνώρισης της Σ.Ι.Ε., όσο και της ορθής λειτουργίας του ίδιου του πλαισίου.Το προτεινόμενο πλαίσιο Αναγνώρισης της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου δίνει βασικές λύσεις σε αυτό το κενό. Δεν παύει όμως και αυτό να επιδέχεται περαιτέρω βελτίωσης, αφού κάποια ζητήματα δεν μπορούν να διασφαλιστούν πλήρως, όπως η πιστοποίηση της πραγματικής ταυτότητας του χρήστη.
Life-long Education is a continual process for all people. Continuing Medical Education - CME as part of Continuous Professional Development provide skills and capabilities for the doctors, but also provide personal development in the means of Health Care.ICT development and the need of defining educational standards, in parallel with the need of CME at any time in any place, especially in Greece with many rural areas, enchase Continuing Medical Education to be online.E-learing environments are now mature, and standards like SCORM enchases the interoperability, reusability, tracing of information, and maintenance and adjustment of educational Material. The organization and the content of the lessons following SCORM Standard are easy to be described through Metadata. Metadata also describes lot of the requirements of the traditional CME, like the responsible person, the content developers, educational objectives, the content, the CME credits etc.. Courses of e-learning Environments that are conformed with SCORM provide the separation of educational Activities, resulting better quality and information characterize them. Management and the suitable procedures of defining quantity indicators of CME proposed from many organizations relative to CME. However, only a few steps have been made for Accreditation of Online CME.In this Thesis described the design, implantation and evaluation of a system that developed for the Online CME. Functionality is being defined in order to show the doable of Framework for Accreditation of Online CME, as well as the correct functionality of the framework itself.The proposed Framework for Online Continuing Medical Education provides solutions in this gap. The Framework can be exploited, because some issues can not be reassured, such as the authentication of the real identity of the user.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

E-learning
Αξιολόγηση
E-learning environment
Helathcare
SCORM
LOM
Ηλεκτρονική μάθηση
Educational standards
Continuous Proffessional Development
Εκπαιδευτικά πρότυπα
Περιβάλλον τηλε-εκπαίδευσης
Helathcare LOM
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.