Προσομοίωση της απορροής στις ορεινές υδρολογικές λεκάνες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Simulation of streamflow in the mountainouns catchments
Προσομοίωση της απορροής στις ορεινές υδρολογικές λεκάνες

Μπότσης, Δημήτριος Μιχαήλ

The effect of forest ecosystems to water balance of catchments as the protectionprovided to soils and to all biotic and abiotic characteristics of ecosystems are veryimportant. The research of this study is forest vegetation effect to streamflow frommountains to lower elevation and how it can be varied in case of variation of land useis presented.The streamflow which usually is concentrated to streams watercourses hasspecific characteristics because the downslope water runs with great speed andtransfers debris flow. The water dynamic increases when heavy meteorologicalconditions occur and causes floods and erosion. In case of catchments deforestationthe flood and erosion phenomena are bigger with distractive results.In this study, a catchment in Serres region was researched whose vegetation andland use vary. In past many flood events were occurred and forest service wasforced to make water regular constructions.The streamflow was calculated by the distribution of extreme value and theorthological method. Moreover the streamflow was calculated by a simulatedhydrological model for hypothetical scenarios of vegetation charge in study area.Finally, the importance of forest vegetation in flow water limitation is presented incombination with results.
Η επίδραση των δασικών οικοσυστημάτων στο υδατικό ισοζύγιο των ορεινών υδρολογικών λεκανών καθώς και η προστασία που παρέχουν στα εδάφη και σε όλατα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά των οικοσυστημάτων είναι ιδιαίτερασημαντική. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης τηςεπίδρασης που ασκεί η δασική βλάστηση στην απορροή του νερού από τα ορεινάπρος τα πεδινά και πως αυτή μπορεί να μεταβάλλεται στην περίπτωση μεταβολήςτων χρήσεων γης.Η απορροή, που συνήθως συγκεντρώνεται στις κοίτες των ορεινών χειμάρρωνέχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς το νερό κατά την καθοδική του πορεία αποκτάμεγάλη ταχύτητα και συρτική δύναμη μεταφέροντας με τον τρόπο αυτό φερτά υλικάπρος τα κατάντη. Σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων η ποσότητα τουνερού αυξάνεται σημαντικά, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα προς τα πεδινάκαι διάβρωση των εδαφών στα ορεινά, όταν δε αυτό συνδυαστεί με αποδάσωση τηςορεινής υδρολογικής λεκάνης το φαινόμενο διογκώνεται αισθητά με τελικόαποτέλεσμα τεράστιες φυσικές καταστροφές.Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μελετήθηκε μία υδρολογική λεκάνη, πολύκοντά στην πόλη των Σερρών της οποίας η βλάστηση και οι χρήσεις γης ποικίλουν.Στο παρελθόν μάλιστα είχαν παρουσιαστεί πλημμυρικά φαινόμενα, γεγονός πουανάγκασε τη Δασική Υπηρεσία να διευθετήσει την κοίτη του κύριου χειμάρρου με τηνκατασκευή υδρονομικών τεχνικών έργων.Υπολογίστηκε η παροχή του ρεύματος με τη χρήση της κατανομής των ακραίωντιμών και της ορθολογικής μεθόδου, ενώ στη συνέχεια με τη χρήση ενός υδρολογικούμοντέλου προσομοίωσης πραγματοποιούνται υπολογισμοί της απορροής γιαυποθετικά σενάρια αλλαγής της βλάστησης της υπό μελέτη περιοχής. Τέλος, με τησύγκριση των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται η σημαντικότητα της δασικήςβλάστησης στον περιορισμό των απορρεόντων υδάτων στις ορεινές περιοχές.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Λεκάνη απορροής
Κατακρημνίσματα
Precipitation
Catchment
Hydrologic modeling
Water yield
Υδατικό ισοζύγιο
Δάσος
Forest hydrology
Απορροή
Streamflow
Υδρολογικό μοντέλο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.