Ανάπτυξη συστήματος Data logging για την καταγραφή ιονιζουσών ακτινοβολιών με τη χρήση ανιχνευτών Mosfet

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Data logging configuration for ionising radiation measurement with mosfets dosimeters
Ανάπτυξη συστήματος Data logging για την καταγραφή ιονιζουσών ακτινοβολιών με τη χρήση ανιχνευτών Mosfet

Τσαρδακλής, Παναγιώτης Αθανασίου

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια αυτοματοποιημένη διάταξη μετρήσεων η οποία βασίζεται σε μικροελεγκτή. Η πειραματική διάταξη έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικές που εκμεταλλεύονται την αποδοτική χρήση ειδικών MOS transistors ως ανιχνευτές ακτινοβολίας. Η προτεινόμενη διάταξη εκμεταλλεύεται μια τεχνική πόλωσης που επιτρέπει τη διασύνδεση ενός μεγάλου αριθμού δοσιμέτρων. Αρχικά, στη θεωρητική ανάλυση, όλα τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα σε ένα radfet δοσίμετρο εξηγούνται. Επίσης, όλες οι παράμετροι οι οποίες που υπεισέρχονται στην διαδικασία μετρήσεων περιγράφονται. Έπειτα, η ανάγκη σχεδιασμού του συστήματος εξηγείται και οι τρόποι προσέγγισης του σχεδιασμού αναζητώνται και εξηγούνται με βάση την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία. Όταν η θεωρητική ανάλυση ολοκληρωθεί, πραγματοποιούνται προσπάθειες για ακριβή αποτελέσματα στο εργαστήριο. Το τελικό κύκλωμα υλοποιήθηκε με την ικανότητα να πραγματοποιεί μετρήσεις με εντελώς αυτόματο τρόπο. Η διαδικασία αποτελείται από δύο φάσεις, τη φάση ακτινοβόλησης και τη φάση ανάγνωσης, και οι προηγούμενες εξηγούνται αναλυτικά. Ειδικό -φιλικό προς τον χρήστη- λογισμικό, που έχει σχεδιαστεί, παρουσιάζεται και εξηγείται αναλυτικά.Στο τέλος, εξηγούνται τα οφέλη που προσκομίζει η διάταξη που υλοποιήθηκε και συνάγονται διάφορα συμπεράσματα που προκύπτουν τόσο από τη θεωρητική μελέτη όσο και από τον πειραματικό σχεδιασμό. Επιπλέον, προτείνονται πιθανές μελλοντικές βελτιώσεις του συστήματος.
An automated instrumentation configuration based on a small microcontroller is presented in this work. This experimental setup is designed for data collection from multiple measurement approaches regarding the efficient use of special MOSFET transistors as radiation sensors (dosimeters). The proposed configuration takes advantage of a low bias technique, allowing stacking a higher number of MOS dosimeters.Initially, in the theoretical approach, all phenomena taking place in a radfet dosimeter during irradiation are described. All important parameters of the measurement process are also presented. Then the need for such an effort is determined and similar research approaches of the international bibliography are also presented. When the theory is considered complete, efforts are being made so that good accuracy results can be obtained in the laboratory. The final circuit is realised with the ability to report measurements based on a fully automated procedure. Readout mode and irradiation mode consist the whole process and they are explained extensively. A user-friendly interface, which was designed in the labview graphical programming suite, is introduced and properly explained.At the end, all system benefits are introduced and various conclusions are presented for the theoretical approach and the experimental design. Moreover, possible future improvements of the system are being proposed.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δοσίμετρο ακτινοβολίας
Radiation dosimeter
Temperature measurement
Data logger
Μικροελεγκτής
Microcontroller
Σύστημα απόκτησης δεδομένων
Ionising radiation
Τάση κατωφλίου
Μέτρηση θερμοκρασίας
Threshold voltage
Ιονίζουσα ακτινοβολία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.