Διερεύνηση περιβαλλοντικών γνώσεων, αντιλήψεων και στάσεων των φοιτητών Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Exploring the environmental knowledge and attitudes of the students in the School of Forestry and the Natural Environment at Aristotle University of Thessaloniki
Διερεύνηση περιβαλλοντικών γνώσεων, αντιλήψεων και στάσεων των φοιτητών Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καστάνη, Λουϊζα, Δημητρίου

Η παρούσα έρευνα εξετάζει το επίπεδο των περιβαλλοντικών γνώσεων, αντιλήψεων και στάσεων των φοιτητών 1ου έτους δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον οι δασολογικές τους σπουδές συνέβαλλαν σε μια καλύτερη γνώση των περιβαλλοντικών θεμάτων και κατά πόσο επηρέασαν τις αντιλήψεις και περιβαλλοντικές στάσεις των φοιτητών. Και ενώ το 5ο έτος βρέθηκε πως παρουσιάζει μεγαλύτερο επίπεδο γνώσης σε εξειδικευμένα περιβαλλοντικά θέματα από τους μικρότερους φοιτητές, τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν υπάρχει διαφορά στην γνώση και στην αντίληψη των 5 ετών και 1ετών φοιτητών σχετικά με γενικότερα περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό και την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών της σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.
The present study examines the level of envrironmental knowledge and the environmental attitudes and valuew of 1st year undergraduate forestry students and compares that level to that of 5th year undergraduate forestry students of Aristotle University of Thessaloniki, in order to find out whether their university forestry studies have contributed to a better knowledge about environmental issues and have affected students' environmental attitudes and values. While the 5th year students were found to possess higher levels of specific environmental knowledge (academic knowledge) than the younger students, the data seems to demonstrate that there is no difference in the environmental knowledge and awareness levels of 5th year students and that of the yoynger students regarding general environmental issues and problems. The findings of this investigation could be taken into consideration while designing and formulating a new programm of forestry studies.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αειφορία
Environmental attitudes
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Environmental awareness
Environmental education
Αειφόρος ανάπτυξη
Περιβάλλον
Environmental studies
Περιβαλλοντικές σπουδές
Environmental knowledge

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.