Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές εξόδου των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Construction marketing and the potential of expanding the firms outside the greek borders
Το μάρκετινγκ των κατασκευών και προοπτικές εξόδου των ελληνικών εταιρειών στο εξωτερικό

Μπολέτης, Γεώργιος Κωνσταντίνου

The subject of the current thesis is to examine the importance of construction marketing outside the country borders, in addition to the expansion of the Greek companies and the potential of further development.Firstly, the importance of the Greek engineering presence in the foreign markets is presented. Next, construction marketing is analyzed and its main futures are presented. The next part is about organizing the construction company in the foreign environment.The foreign construction market is analyzed next, along with the potentials of expanding and the strategic utilization of the opportunities. Thereafter, a historic presentation of the Greek construction firms in the foreign environment is conducted. Similarly, the Greek construction firms that do business outside the Greek borders nowadays are presented.Finally, the basic conclusions and suggestions about the importance of marketing in the firm, the expatriate managers, the quality and the expansion potentials are expressed. Furthermore, some comments are expressed about the expansion of the firm in the foreign environment.
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί ηΑντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί η σημασία του μάρκετινγκ στις κατασκευές στον διεθνή χώρο , αντίστοιχα η δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης τους . Αρχικά , παρουσιάζεται η σημασία της παρουσίας των Ελλήνων τεχνικών στο εξωτερικό . Στη συνέχεια αναλύεται το μάρκετινγκ των κατασκευών και παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία και οι ιδιαιτερότητες του . Ακολουθεί η παρουσίαση του τρόπου οργάνωσης της κατασκευαστικής εταιρείας στο διεθνές περιβάλλον . Έπειτα , μελετάται η διεθνής κατασκευαστική αγορά , οι προοπτικές εξόδου και η στρατηγική αξιοποίηση των ευκαιριών . Στη συνέχεια πραγματοποιείται μία ιστορική αναδρομή στην παρουσία των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στο διεθνή χώρο . Ακολουθεί η παρουσίαση των ελληνικών κατασκευαστικών που δραστηριοποιούνται στο διεθνή χώρο σήμερα . Τέλος , διατυπώνονται τα βασικά συμπεράσματα και οι προτάσεις σχετικά με την προσφορά του μάρκετινγκ στην επιχείρηση , τους εκπατρισμένους μάνατζερ , τη διασφάλιση ποιότητας και τις προοπτικές εξόδου . Κλείνοντας , διατυπώνονται κάποια σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την έξοδο των εταιρειών

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προοπτικές
Κατασκευαστικές
Construction
Εξωστρέφεια
Μάρκετινγκ
Εξωτερικό
Potential
Εταιρείες
Expansion
Border
Marketing
Firm

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.