Συγκριτική διερεύνηση και αποτίμηση λογισμικού διαχείρισης έργων: οι περιπτώσεις των MS Project και Primavera

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Comparative examination and evaluation of project management software applications: the cases of MS project and primavera
Συγκριτική διερεύνηση και αποτίμηση λογισμικού διαχείρισης έργων: οι περιπτώσεις των MS Project και Primavera

Τσιρώνη, Μαρίνα Αποστόλου

Από τη σκοπιά του χρονικο - οικονομικού προγραμματισμού τεχνικών έργων, τα δημόσια έργα στον ελληνικό χώρο έχουν δεδομένες συμβατικές απαιτήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι απαιτήσεις αυτές εξυπηρετούνται με διάφορες εφαρμογές λογισμικού, με πλέον δημοφιλείς τις εφαρμογές MS Project και Primavera. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι απαιτήσεις και τα δύο λογισμικά. Ο ορθολογικός προγραμματισμός, με χρήση λογισμικού, αναδεικνύεται σε εν δυνάμει εργαλείο εξασφάλισης χρηματοδότησης του έργου. Η διαδικασία αυτή αποκτά μεγάλη σημασία σε εθνικό επίπεδο, καθώς πιστώσεις παραμένουν σε ανενεργά έργα και έργα που υλοποιούνται δεν έχουν χρηματοδότηση. Παρατίθεται λυμένο παράδειγμα δημόσιου έργου οδοποιίας και με τις δύο εφαρμογές. Παρακολουθείται βήμα - βήμα η κάλυψη των συμβατικών απαιτήσεων, με όρους αρχικού προγραμματισμού, ορισμού ημερολογίων, καθορισμού κρίσιμης διαδρομής, ανάθεσης πόρων, προγράμματος ταμειακών εκροών. Παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες και εκτυπωμένες οθόνες για το έργο του παραδείγματος. Γίνεται σύγκριση σε κάθε βήμα των αποτελεσμάτων των δύο λογισμικών. Δεδομένου ότι τα λογισμικά αυτά δεν είναι δομημένα με στόχο την κάλυψη συμβατικών αναγκών ελληνικού δημόσιου έργου, γίνεται αναλυτική σύγκριση και της διαχειριστικής ευκολίας που προσφέρουν το καθένα. Ακολουθούν γενικά στοιχεία σύγκρισης των δύο λογισμικών, σχόλια και επίλογος.
In the light of project management (PM), in time and financial terms, Greek public works are characterized by certain contractual requirements, as outlined by the national legislation in force. These requirements are handled by several software applications, the most popular of which are MS Project and Primavera. Rationale programming management, through the use of software applications, becomes an instrument towards guaranteed funding of the project, a procedure of major importance on a national level, since, currently, large amounts of funds remain bound to inactive project, while other projects in progress do not receive the required funding. A case study problem of an existing road construction project is solved, by applying PM tools, where the contractual requirements of the project are handled through a step-by-step process (initial time management, calendar definition, critical path definition, resource allocation and cash flow analysis). This analysis is accompanied by a detailed description and relevant screen prints. Also, the performance of the PM applications are compared and commented in every step. Given that the structure of these programmes is not focused on the specific contractual requirements of the Greek Public works system, the weaknesses of implementation are discussed. The last part of this thesis entails general remarks and comparative comments of the overall, as well as the disaggregated performance of each project management tool used, in the light of the existing road project under examination.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Evaluation
Αξιολόγηση
Διαχείριση έργων
MS project
Δημόσια έργα
Λογισμικό
Project management
Software
Primavera
Public works

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.