Limerick: η ανταπόκριση στο ποιητικό είδος και η αξιοποίηση των συμβάσεών του σε μία τάξη του Δημοτικού Σχολείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Limerick: the response to the poetic form and the reclaiming of its conventions in a classroom of elementary school
Limerick: η ανταπόκριση στο ποιητικό είδος και η αξιοποίηση των συμβάσεών του σε μία τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Ντάγιου, Ευγενία Θεοφάνη

Απώτερος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να δημιουργήσουν οι μαθητές μιας Στ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου τα δικά τους εικονογραφημένα limericks, αξιοποιώντας τις συμβάσεις και αποδεσμεύοντας τη φαντασία, τη λογοπλασία και το χιούμορ τους. Η διδακτική παρέμβαση ακολούθησε τα στάδια προσέγγισης ενός λογοτεχνικού κειμένου, σύμφωνα με τη <<συναλλακτική θεωρία της ανάγνωσης>> της Rosenblatt. Αντλώντας από τις θέσεις της Ανάλυσης του Συνεχούς Λόγου και της Κοινωνικό-πολιτισμικής προσέγγισης διερευνήθηκαν:(α) ποιες πληροφορίες γύρω απ'το limerick συνοικοδομήθηκαν σε μακροδομικό επίπεδο κατά τις προφορικές αλληλεπιδράσεις, ποιές αναδείχτηκαν και σε ποιές ανταποκρίθηκαν περισσότερο οι μαθητές/τριες, (β) η έκφραση της ανταπόκρισής τους κατά τη γραφή, εικονογράφηση και δραματοποίηση limericks και (γ) η αξιοποίηση των συμβάσεων στα εικονογραφημένα limericks που παρήγαγαν. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κατέδειξαν: (α)τον διευκολυντικό ρόλο και την επίδραση του περικειμένου μάθησης που οικοδομήθηκε στην τάξη καθώς και του συγκεκριμένου σχεδιασμού της παρέμβασης στην επιδιωκόμενη αυτόνομη δημιουργία εικονογραφημένων limericks από τους μαθητές/τριες και στην αποδέσμευση της φαντασίας, της λογοπλασίας και του χιούμορ τους, (β) τη μεγαλύτερη ανταπόκριση και ευαρέσκειά τους σε παιγνιώδεις, δημιουργικού και ανακαλυπτικού χαρακτήρα δραστηριότητες(γραφή, εικονογράφηση, δραματοποίηση, επανεγγραφή limericks, παιχνίδια με τις ρίμες, παιχνίδια ,με τη σύνδεση εικόνας-limerick).
The aim of the present research was to create the students of a 6th class of elementary school their own illustrated limericks, reclaiming the conventions and releasting their imagination and humor. The instructive intervention followed the approaching stages of a literary text, according to the "transactional theory of reading". Drawing from "Discourse Analysis" and the Social-cultural approach, were studied:(a)which information related to the limerick co-constructed in macrostructure level during the oral interactions, which of them were distinguised and to which the students were corresponded more, (b)the expression of their response during writing, illustration and dramatization of limericks and (c) the application of the conventions in the illustrated limericks. The results demonstrated:(a) the assisting role and the effect of the learning context and the specific intervention plan at the independent creation of illustrated limericks, from the students and also at the liberation of their imagination and humor, (b) the greater response and their contentment with creative and discovering type activities(writing, illustration, dramatization, rewriting limericks, guessing rhymes, games with the connection between picture-limerick.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανταπόκριση
Learning process
Response
Τύπος κειμένου
Δημιουργική δραματοποίηση
Κειμενικά γεγονότα
Literacy events
Μαθησιακό περικείμενο
Learning context
Μαθησιακή διαδικασία
Creative dramatization
Text type

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.