Αναζήτηση γνώσης σε ιατρικά δεδομένα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Knowledge discovery in medical database
Αναζήτηση γνώσης σε ιατρικά δεδομένα

Παπαρνάκη, Σουλτάνα Γεωργίου

With the import of information technology in the sector of health, the collection of data that concerns in patients and in administrative subjects of the organisms of care is achieved. The application of Knowledge Discovery process in such type of data can appear useful for the strengthening of already known medical conclusions but also for the increase of already existing knowledge.Applying the process of Knowledge Discovery in real medical data of patients that suffer from the illness of diabetes evaluation of conclusions from the experts and their application in the daily medical practice were materialized. Using two already known tools of knowledge excavation WEKA and SQL Server 2005 presentation, comparison and evaluation of their possibilities and their results was achieved by using all their possible methods, techniques and algorithms of knowledge excavation
Με την εισαγωγή της πληροφορικής στον τομέα της υγείας επιτυγχάνεται η συλλογή δεδομένων που αφορούν σε ασθενείς και σε διοικητικό-οικονομικά θέματα οργανισμών παροχής υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης. Η εφαρμογή της διαδικασίας «Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων» σε τέτοιου είδους δεδομένα, μπορεί να φανεί χρήσιμη για την ισχυροποίηση ήδη γνωστών ιατρικών συμπερασμάτων, αλλά και την αύξηση ήδη υπάρχουσας γνώσης. Εφαρμόζοντας την διαδικασία «Ανακάλυψης Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων» σε πραγματικά ιατρικά δεδομένα που πάσχουν από την νόσο του σακχαρώδη διαβήτη έγινε αξιολόγηση των συμπερασμάτων από ειδικούς του τομέα και αξιοποίηση τους στην καθημερινή ιατρική πράξη. Χρησιμοποιώντας δύο γνωστά εργαλεία εξόρυξης γνώσης του WEKA και SQL Server 2005 έγινε παρουσίαση, σύγκριση και αξιολόγηση των δυνατοτήτων και αποτελεσμάτων τους υλοποιώντας πλήθος μεθόδων, τεχνικών και αλγορίθμων εξόρυξης γνώσης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Diabetes Melitus
Data ming tools
Σακχαρώδης διαβήτης
Knowledge discovery
Ανακάλυψη γνώσης
Data mining
Εξόρυξη σε δεδομένα
Weka
Εργαλεία εξόρυξης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.