δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Σχεδίαση και ανάπτυξη αποθηκών δεδομένων
Data warehouses, design and development

Ζαγκαρέτος, Λεωνίδας Ιωάννη

Με το πέρασμα του χρόνου, το σύνολο των επιχειρήσεων και των οργανισμών κατέληξαν στη δημιουργία μεγάλων επιχειρησιακών βάσεων δεδομένων οι οποίες περιείχαν αναξιοποίητους όγκους δεδομένων. Για την αξιοποίηση των δεδομένων αυτών, ολοένα και αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων και οργανισμών ξεκίνησαν προσπάθειες για την οργάνωσή τους σε Αποθήκες Δεδομένων. Η ανάπτυξη μιας Αποθήκης Δεδομένων αποσκοπεί στην καλύτερη ανάλυση των δεδομένων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, αρχικά πραγματοποιείται μια παρουσίαση αυτής της τεχνολογίας, αναφέροντας τόσο τα κυριότερα στοιχεία της, όσο και τους λόγους και τα κίνητρα χρησιμοποίησης της. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάπτυξη μιας αποθήκης Δεδομένων σε μια πραγματική περίπτωση με δεδομένα του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης αποθήκης δεδομένων περιλαμβάνει όλα τα στάδια ανάπτυξης μιας τυπικής αποθήκης δεδομένων, δηλαδή της ανάλυσης του προβλήματος, της προετοιμασίας των δεδομένων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης, της παρουσίασης των αποτελεσμάτων και τέλος της ανανέωσης.
During the last years, companies and organizations have created large operational databases containing unexploited amounts of data. As a consequence, more and more companies and organizations attempted to organize their data into Data Warehouses, in order to achieve beter data analysis to find useful knowledge which can be used in the desicion support process. In the beginning of this master thesis, the main features of this technology and the motives of its use are being presented. Afterwards, a real case scenario with data from the Computer Science Department of Aristotle University is being studied. This study covers all the issues concerning the development of a typical Data warehouse, problem analysis, data preparation, design and implementation, presentation of results and finally data warehouse update.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πίνακας γεγονότων
Data analysis
Olap cube
Διάσταση
Ιεραρχία δεδομένων
Ανάλυση δεδομένων
Data hierarchy
Κύβος δεδομένων
Dimension
Αποθήκη δεδομένων
Data warehouse
Fact table

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.