Patient satisfaction with removable partial dentures

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών μετά την αποκατάσταση με κινητές μερικές οδοντοστοιχίες
Patient satisfaction with removable partial dentures

Ζώκαρης, Νικόλαος Γεωργίου

Patient's satisfaction with removable partial dentures (RPD) has become an increasingly important factor in prosthetic rehabilitation since the success of RPD therapy is often judged differently by dentists and patients .The purpose of this study was to investigate 15 aspects of patients' satisfaction and explore their relation to 18 factors hypothesized to be associated with dissatisfaction. Correlations between aspects of satisfaction were determined and an attempt to group variables was made.A written questionnaire, consisting of closed type questions was used as a tool for data collection .Three centers participated in the study: a) Prosthetic Department of Hellenic's Air Force Hospital-Athens b) Prosthetic Department of Hellenic’s Army Hospital Thessaloniki c)Department of Removable Prosthodontics-Aristotle University of Thessaloniki. Prerequisites for the participation were a) upper or lower rpds with metal framework-acrylic removable partial dentures were excluded b) RPDs constructed between 2002 and 2006 c) RPDs provided by the centers mentioned above. All patients fulfilling the inclusion criteria were informed and encouraged to participate in the study. Finally 136 patients participated and 172 partial dentures were examined.Almost 75% of the sample rated their RPDs as satisfactory while food entrapment and fit were the aspects of greater dissatisfaction
Εισαγωγή: Η ικανοποίηση του ασθενούς από μία προσθετική αποκατάσταση είναι έννοια πολυδιάστατη και πολύπλοκη διότι αποτελεί τη συνισταμένη πολλών παραμέτρων και επηρεάζεται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Είναι αποδεδειγμένο ότι η αξιολόγηση των αποκαταστάσεων από τους ασθενείς εμφανίζει πτωχή συσχέτιση με την αξιολόγηση των κλινικών οδοντιάτρων και ίσως οι έρευνες που διεξάγονται θα έπρεπε να είναι περισσότερο προσανατολισμένες στο βαθμό ικανοποίησης των ασθενών και στην ακριβή κατανόηση του τι αυτός εκφράζει .Η ικανοποίηση ,όπως εκφράζεται μέσα από χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια και την υποκειμενική αξιολόγηση των ασθενών αποτελεί ένα από τα κριτήρια που ο κλινικός μπορεί να συνυπολογίσει για να επιλέξει το κατάλληλο σχέδιο θεραπείας, χωρίς να στηρίζεται αποκλειστικά στις τεχνικές και βιολογικές απαιτήσεις μιας προσθετικής αποκατάστασης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι: 1)Να διερευνήσει μέσω ερωτηματολογίου την γενική ικανοποίηση των ασθενών από την αποκατάσταση με μερικές οδοντοστοιχίες αλλά και 14 επί μέρους πτυχές αυτής. Παρά τους όποιους περιορισμούς στη μελέτη, δεν υπάρχουν αντίστοιχες αναφορές για τον ελληνικό πληθυσμό 2)Να διερευνήσει την επίδραση 18 ανεξάρτητων παραγόντων στην γενική ικανοποίηση καθώς και τις πτυχές αυτής. Έγινε η υπόθεση ότι κανένας από του 18 ανεξάρτητους παράγοντες δεν επηρεάζει τη γενική ικανοποίηση ή κάποια από τις πτυχές αυτής Υλικά και μέθοδος: Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία διαφορετικά μέρη που αφορούν 1)στα στοιχεία του ασθενούς, 2)στη γενική ικανοποίηση του ασθενούς από τη Μ.Ο. και τις πτυχές αυτής 3)στην καταγραφή στοιχείων της Μ.Ο. Συμμετείχαν τρία ερευνητικά κέντρα, το Προσθετολογικό τμήμα του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, το Οδοντιατρείο Φρουράς Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής του Α.Π.Θ. Εξετάστηκαν 136 ασθενείς και 172 μερικές οδοντοστοιχίες. Για τη στατιστική επεξεργασία και τη διερεύνηση των υποθέσεων χρησιμοποιήθηκαν οι αρχές της περιγραφικής στατιστικής και οι κατάλληλοι στατιστικοί έλεγχοι Αποτελέσματα: 1)Το 75% του δείγματος ήταν απόλυτα και αρκετά ικανοποιημένο από την κινητή πρόσθεση.2)Τα συχνότερα προβλήματα σχετίζονταν με τη παγίδευση τροφής κάτω από τη Μ.Ο. και την εφαρμογή της προσθεσης3)Από τους ανεξάρτητους παράγοντες ο φορέας περίθαλψης ,η οικονομική κατάσταση των ασθενών και η αντικατάσταση προσθίων δοντιών από τη Μ.Ο. εμφάνισαν τις ισχυρότερες συσχετίσεις με τη γενική ικανοποίηση και τις πτυχές αυτής

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ικανοποίηση ασθενών
Questioannaire study
Removable partial denture
Μερική νωδότητη
Patient satisfaction
Μερικές οδοντοστοιχίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.