δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Συγχώνευση επιχειρήσεων και συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Mergers and collective labor agreements

Χατζημαρούλης, Νικόλαος Κυριάκου

Merger is the assets union of two or more firms in such a way, so that one of these firms ceases to exist. The main subject of this transfer is either a whole company or a self - sufficient - production unit. The identity of the firm must be preserved unchangeable and its operation must not be whatsoever stopped. These must be proved only "ad hoc" and "in concreto". The articles 22§ 1 and 2, 5§ 1, 17§ 1 and 106§ 2 of the Greek Constitution found the social right of preservation of the employment and the simultaneous prevention from the work conditions aggravation. The merger is neither an essential reason of notice of terminations nor an one - sided prejudicial variation. The same view holds the Court of the European Community. The various legislation between the long - standing and the new employees is legitimate in the new firm. The employees' interest must always be chosen. The employer is committed only to the regulative and not also to the contractual terms of the collective labor agreement and has the discretionary power to homogenize the terms.
Συγχώνευση είναι η ένωση περιουσιών δύο ή πλειόνων εταιρειών με τέτοιον τρόπο, ώστε η μία από αυτές να παύει να υπάρχει. Αντικείμενο αυτής της μεταβίβασης είναι είτε το σύνολο μιας επιχείρησης είτε μία αυτοτελής παραγωγική μονάδα - εκμετάλλευση. Η ταυτότητα της επιχείρησης θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτη και να μην διακόπτεται η λειτουργία της επιχείρησης. Αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται "ad hoc" και "in concreto". Τα άρθρα 22§§ 1 και 2, 5§ 1, 17§ 1 και 106§ 2 θεμελιώνουν κοινωνικό δικαίωμα διατήρησης θέσεων εργασίας και παράλληλης αποτροπής χειροτέρευσης των εργασιακών συνθηκών. Η συγχώνευση δεν αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ούτε μονομερή βλαπτική μεταβολή. Το ίδιο υποστηρίζει και το Δ.Ε.Κ. Η πολυνομία μεταξύ παλαιών και νέων εργαζομένων στη νέα εταιρεία είναι νόμιμη. Θα πρέπει να προκρίνεται πάντα το συμφέρον των εργαζομένων. Ο εργοδότης δεσμεύεται από τους κανονιστικούς και όχι από τους ενοχικούς όρους της σύμβασης εργασίας. Έχει διακριτική ευχέρεια να ομοιογενοποιήσει τους όρους.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Συγχώνευση
Merger
Κανονιστικοί Όροι
Collective labor agreement
Regulative terms
Contractual terms
Transfer
Μεταβίβαση
Employment preservation
Ενοχικοί Όροι
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.