Τα θεμελιώδη δικαιώματα ως λόγος εξαίρεσης από τους κανόνες της ελεύθερης κυκλοφορίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Fundamental rights as a cause of derogation from free movement rules
Τα θεμελιώδη δικαιώματα ως λόγος εξαίρεσης από τους κανόνες της ελεύθερης κυκλοφορίας

Σίμος, Αθανάσιος Αρμενου

Στο πρώτο μέρος της εργασίας κρίνεται απαραίτητο να διερευνηθεί το γενικό πλαίσιο της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως εξελίχθηκε μέσα από τη νομολογία του. Εξετάζεται ο ρόλος που διαδραμάτισαν μεθοδολογικά οι γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου στη συγκρότηση και διαμόρφωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κοινοτική έννομη τάξη. Ακολουθεί μια απόπειρα προσδιορισμού του περιεχομένου των δικαιωμάτων αυτών. Αναγκαίο είναι να διευκρινιστεί η σύνθετη σχέση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κοινοτικών ελευθεριών. Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας ως πηγή δικαιωμάτων και η σημασία που έλαβε μετά από μια σειρά αποφάσεων του ΔΕΚ αποτελεί μέρος της γενικότερης προβληματικής όπως και η συμβολή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο σε επίπεδο διαλεκτικής όσο και σε σχέση με την πρακτική συνεισφορά του στην προστασία των δικαιωμάτων.Στο δεύτερο μέρος θα αναλυθεί η συγκρότηση των επιτακτικών αναγκών μέσα από την επισκόπηση της σχετικής νομολογίας του ΔΕΚ. Έπεται η διερεύνηση της επιβεβλημένης στάθμισης σε περίπτωση σύγκρουσης θεμελιωδών δικαιωμάτων και κοινοτικών ελευθεριών στο πλαίσιο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Ειδικότερα παρουσιάζονται οι όροι αυτής της σύγκρουσης, ο ρόλος των κοινοτικών οργάνων και των κρατών μελών καθώς και τα ενδεχόμενα αποτελέσματα στους πολίτες της Ένωσης, τους κατ' εξοχήν φορείς δικαιωμάτων. Κύριο μέσο αυτής της έρευνας αποτελούν οι ως τώρα αποφάσεις του ΔΕΚ επί του ζητήματος.
The scope of the project is to define the relation between common market freedoms and fundamental rights and the conditions under which the exercise of these rights within the Community legal order can constitute a legitimate cause of derogation from free movement rules. A determination of the exact meaning both of fundamental rights and common market freedoms is considered to be a prerequisite, in order to specify the interconnection between them. It should be also examined under which heading (mandatory requirements or public policy derogation under the Treaty) the protection of fundamental rights falls, especially in sight of the recent case-law.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Free movement
Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων
Fundamental rights
Ευρωπαϊκή ιθαγένεια
Κοινοτικό δίκαιο
European Citizenship
Ελεύθερη κυκλοφορία
Θεμελιώδη δικαιώματα
EC law
Charter of fundamental rights

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.