Συσχέτιση ευφλεκτικότητας και θερμιδικής αξίας ελληνικών κωνοφόρων ειδών: έλεγχος της υπόθεσης του Mutch

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The flammability assesment of nine important conifer species in terms of their heat content, time to ignition and ignition temperature and the validation of mutch hypothesis
Συσχέτιση ευφλεκτικότητας και θερμιδικής αξίας ελληνικών κωνοφόρων ειδών: έλεγχος της υπόθεσης του Mutch

Καλύβα, Αννα Ιωάννη

The objective of this study was the flammability assessment of nine important conifer species in terms of their heat content, time-to-ignition and ignition temperature and the validation of Mutch hypothesis that fire dependent plant communities burn more readily and inherent flammable properties than non fire dependent communities.Heat content was measured by an IKA Adiabatic Bomb Calorimeter, while time-to-ignition and ignition temperature tests were performed on an ignition apparatus manufactured according to the requirements of the International Standards Organization (ISO No.5657-1986). ANOVA and Duncan's multiple comparison test, at 90% confidence level, were used in order to assess the differences among species. Results indicated that there was no statistical significant difference between the species examined. Only Pinus halepensis and Pinus brutia were notably more flammable (lower time-to-ignition and ignition temperature) among the species examined.Although Mutch hypothesis assumes that fire dependent species in Mediterranean and low coastal areas have acquired fire adaptive trails by natural selection that render them more flammable in order to eliminate competition, this was not confirmed by the pyric properties measured in these species.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μέτρηση της ευφλεκτικότητας όπως αυτή εκφράζεται από τον χρόνο και τη θερμοκρασία ανάφλεξης καθώς και του θερμιδικού περιεχόμενου των βελονών εννέα ελληνικών κωνοφόρων ειδών που φύονται σε όλες τις ζώνες βλάστησης της Ελλάδας. Επίσης, η σύγκριση της ευφλεκτικότητας και του θερμιδικού περιεχόμενου μεταξύ των παραπάνω δασοπονικών ειδών και η διερεύνηση της υπόθεσης του Mutch (1970) ότι φυτοκοινωνίες που υπόκεινται σε αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών έχουν εξελικτικά αναπτύξει μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά που τις καθιστούν περισσότερο εύφλεκτες. Για τη μέτρηση του θερμιδικού περιεχομένου πραγματοποιήθηκαν τέσσερις επαναλήψεις για το κάθε είδος σε αδιαβατικό θερμιδόμετρο, ενώ οι μετρήσεις του χρόνου και της θερμοκρασία ανάφλεξης πραγματοποιήθηκαν σε σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας με τη συσκευή μέτρησης της ευφλεκτικότητας του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO No. 5657- 1986 E). Για να διερευνηθεί ποιά δασοπονικά είδη διαφέρουν μεταξύ τους, ως προς το θερμιδικό περιεχόμενο, το χρόνο και τη θερμοκρασία ανάφλεξης χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων του Duncan.Από τα αποτελέσματα της έρευνας δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις τιμές του θερμιδικού περιεχομένου, του χρόνου και της θερμοκρασίας ανάφλεξης μεταξύ όλων των ειδών που φύονται σε χαμηλά και μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα σε σχέση με είδη που απαντώνται σε υψηλότερες ζώνες βλάστησης. Εξαίρεση αποτελούν η χαλέπιος και η τραχεία πεύκη, οι οποίες παρουσίασαν χαμηλούς χρόνους και θερμοκρασίες ανάφλεξης, δηλαδή αυξημένη ευφλεκτικότητα, σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ευφλεκτικότητα
Χρόνος ανάφλεξης
Θερμιδικό περιεχόμενο
Flammability
Time to ignition
Θερμοκρασία ανάφλεξης
Mutch ypothesis
Conifer species
Θεωρία Match
Heat content
Καύσιμη ύλη
Ignition temperature

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.