Στάσεις γιατρών και νοσηλευτών στην ανακοίνωση άσχημων νέων σε ασθενείς με καρκίνο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The attitudes of doctors and nurses towards the disclosure of bad news to cancer patients
Στάσεις γιατρών και νοσηλευτών στην ανακοίνωση άσχημων νέων σε ασθενείς με καρκίνο

Ασλάνογλου, Θωμαή Γερμανού

Objective : To undertake an in-depth analysis of the opinions and attitudes of Greek doctors and nurses towards the disclosure of bad news to cancer patients. METHOD-MATERIAL : Qualitative methodological approaches were used. The sample constituted 4 doctors and 4 nurses. In terms of data collection, semi structure, face to face, interviews using open questions were used. Data analysis was conducted according to the method of conventional thematic content analysis. RESULTS : The participants in this research felt that disclosure sentimentally affects patients and healthcare providers and therefore should be done in a suitable place and in a way that helps patients comprehend the gravity of their situation, while also maintaining their hope and optimism. They believe that the majority of patients would want to know the diagnosis. The participants report that the effect of the disclosure of bad news on patients depends on their character, education, personal perceptions, and responsibilities. However, even though they believe that revealing the truth helps the patients prepare for, and handle their illness, they prefer not to give the information about the prognosis and life expectancy, particularly in aged patients. CONCLUSIONS : The decision to reveal or withhold bad news from patients, and the effect of disclosure, depends on various factors which concern patients as well as healthcare providers. The education of doctors and nurses in communication techniques, particularly in terms of breaking bad news, would play a significant part in facilitating the process of disclosure.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ερευνήσει σε βάθος τις πεποιθήσεις και τις στάσεις Ελλήνων ιατρών και νοσηλευτών αναφορικά με την ανακοίνωση ή απόκρυψη άσχημων νέων σε ασθενείς με καρκίνο. ΜΕΘΟΔΟΣ-ΥΛΙΚΟ : Χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση. Το δείγμα αποτελούσαν 4 γιατροί και 4 νοσηλευτές και επιλέχθηκαν με δειγματοληψία σκοπιμότητας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ατομικής ημιδομημένης συνέντευξης με ανοικτές ερωτήσεις. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της συμβατικής θεματικής ανάλυσης περιεχομένου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι η ανακοίνωση φορτίζει συναισθηματικά τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας και θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο τόπο και με τρόπο που θα βοηθά τους ασθενείς να κατανοούν τη σοβαρότητα του προβλήματος, διατηρώντας όμως την ελπίδα και την αισιοδοξία τους. Πιστεύουν ότι η πλειοψηφία των ασθενών θα ήθελε να γνωρίζει την διάγνωση. Το πως επιδρά η ανακοίνωση στους ασθενείς, αναφέρουν ότι εξαρτάται από το χαρακτήρα, την παιδεία, τις προσωπικές αντιλήψεις αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Αν και θεωρούν ότι η αποκάλυψη της αλήθειας βοηθά τους ασθενείς να προετοιμαστούν και να χειριστούν την ασθένεια τους, προτιμούν να μην ανακοινώνουν πληροφορίες που αφορούν την πρόγνωση και το προσδόκιμο επιβίωσης ιδιαίτερα σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Η απόφαση για ανακοίνωση δυσάρεστων νέων στους ασθενείς αλλά και η επίδραση της ανακοίνωσης, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που αφορούν και τους ασθενείς αλλά και τους επαγγελματίες υγείας. Η εκπαίδευση των γιατρών και νοσηλευτών σε τεχνικές επικοινωνίας και ιδιαίτερα σε τεχνικές ανακοίνωσης άσχημων νέων, θα διευκόλυνε την διαδικασία της ανακοίνωσης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Cancer patients
Ασχημα νέα
Ανακοίνωση
Καρκινοπαθείς
Attitudes
Bad news
Health care providers
Επαγγελματίες υγείας
Disclosure
Στάσεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.