Χλωριδική και φυτοκοινωνιολογική έρευνα στα pseudomaquis του όρους Κερδύλιο (Β. Ελλάδα)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Floristic and phytosociological research in pseudomonaquis of Mount Kerdylio
Χλωριδική και φυτοκοινωνιολογική έρευνα στα pseudomaquis του όρους Κερδύλιο (Β. Ελλάδα)

Γιαννάκης, Βασίλειος Ιωάννη

The aim of this work is the definition and description of the Flora and the phytosociological units of pseudomaquis of Mount Kerdylio. According to life forms analysis the most numerous plants are Hemicryptophytes. Chorological analysis indicated that the highest percentage in the chorological spectrum consists of submediterranean and Mediterranean elements. The data for the phytosociological research were collected from 105 releves, using the Braun-Blanquot method (1964). The data process for the classification of vegetation units was carried out using a combination of special software and the standar hand method. From that process three alliances were distinguished, one assigned to the class Quercetalia ilicis and two assigned to the class Quercetalia pubescentis, that include four communities, three variations and two facies.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο καθορισμός και η περιγραφή της χλωρίδας και των φυτοκοινωνικών μονάδων των pseudomaquis του όρους Κερδύλιο. Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι η χλωρίδα αποτελείται από 337 taxa. Από την ανάλυση των βιοτικών μορφών προέκυψε ότι υπερέχουν τα ημικρυπτόφυτα. Η χωρολογική ανάλυση έδειξε ότι στο χωρολογικό φάσμα μεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν τα χωρολογικά στοιχεία υπομεσογειακού και μεσογειακού χαρακτήρα. Στα πλαίσια της φυτοκοινωνιολογικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο του Braun-Blanquet (1964), διενεργήθηκαν 105 φυτοληψίες. Ακολούθησε η επεξεργασία των φυτοληψιών σε φυτοπίνακες με την χρήση λογισμικών προγραμμάτων αλλά και με την χειρονακτική μέθοδο. Από την επεξεργασία προέκυψαν τρεις συνενώσεις, εκ των οποίων η μία εντάχθηκε στην κλάση Quercetalia ilicis, ενώ οι άλλες δύο στην κλάση Quercetalia pubescentis και περιλαμβάνουν τέσσερις κοινότητες, τρεις παραλλαγές και δύο όψεις.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χλωρίδα
Releves
Flora
Shrublands
θαμνώνες
Plant communities
Kerdylio
Φυτοκοινότητες
Φυτοληψίες
Κερδύλιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.