Η ποικιλότητα της ελληνικής χλωρίδας με έμφαση στα λιβαδικά οικοσυστήματα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The greek plant diversity with emphasis at rangeland ecosystems
Η ποικιλότητα της ελληνικής χλωρίδας με έμφαση στα λιβαδικά οικοσυστήματα

Θεοδωρίδης, Ιωάννης Θεοδώρου

The aims of the research were the record: of all known taxa of Tracheobionta in Greece with the first reference (were possible) of the presence of each taxa, of all Greek endemic taxa, of the important floristic and ecological elements of the taxa that belong to the families of Poaceae and Fabaceae, which are the most important to rangeland ecosystems and the creation of electronic database at the web that includes the previous data. The results have shown that the total number of Greek taxa comes up to 6308. The 1355(21,5%) of them are endemicy. The life form that prevails at Poaceae is the hemicreptophytes while at Fabaceae the therophytes. The majority of taxa of Poaceae are perennials, while of Fabaceae annuals. The contribution of both families to the diversity of subaleine grasslands is small while at those of low and montane zone bigger. Finally, their contribution to the endemic flora of Greece is small as it is at the diversity of forest rangelands.
Οι στόχοι της έρευνας ήταν: η πλήρης καταγραφή των γνωστών ταξινομημάτων των Tracheobionta στην Ελλάδα, με βιβλιογραφική τεκμηρίωση της παρουσίας του κάθε ταξινιμήματος και μάλιστα της πρωτης αναφοράς του, η βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη καταγραφή όλων των ενδημικών της Ελλάδας, η καταγραφή των σημαντικών χλωριδικών και οικολογικών χαρακτηριστικών των ταξινομημάτων των οικογενειών Poaceae και Fabaceae, που είναι οι σημαντικότερες για τα λιβαδικά οικοσυστήματα, και η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στο διαδίκτυο που θα περιλαμβάνει τα παραπάνω δεδομένα. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ο συνολικός αριθμός των φυτικών ταξινομημάτων της Ελληνικής βιοποικιλότητας είναι 6308, απ' τα οποία 1355(21,5%) είναι ενδημικά. Η επικρατέστερη βιοτική μορφή των ταξινομημάτων της Poaceae είναι τα Ημικρυπτόφυτα και έπειτα αυτά των θερόφυτων ενώ το αντίθετο παρατηρείται με αυτά της Fabaceae στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία των ταξινομημάτων της Poaceae είναι πολυετή ενώ της Fabaceae μονοετή. Η συμβολή των ταξινομημάτων των δύο οικογενειών στη βλάστηση των υπολπικών κλιμακικού τύπου λιβαδιών είναι μικρή ενώ στα διαδοχικού τύπου της χαμηλής και ορεινής ζώνης μεγάλη. Τέλος, η συμβολή τους στην ενδημική χλωρίδα της Ελλάδας είναι μικρή καθώς και στην ποικιλότητα των δασολίβαδων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Βιοποικιλότητα
Χλωριδικά στοιχεία
Endemics
Βάση δεδομένων
Ενδημικά
Ψυχανθή
Poaceae
Αγρωστώδη
Floristic elements
Biodiversity
Data base
Fabaceae

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.