Η διερεύνηση διαφορών στην αντίληψη ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται σε προγράμματα "Αθληση για όλους". Η περίπτωση του δήμου Κιλκίς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The analysis of differences about the perception for quality of the services provided in the "Sport for all" programmes in the municipality of Kilkis
Η διερεύνηση διαφορών στην αντίληψη ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται σε προγράμματα "Αθληση για όλους". Η περίπτωση του δήμου Κιλκίς

Αλατζόγλου, Αθανάσιος Δήμου

Η αξιολόγηση του συστήματος παροχής ποιότητας υπηρεσιών εξαρτάται από την μέτρηση των προσδοκιών και αντιλήψεων των πελατών, για την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει ένας οργανισμός (Parasuraman et.al.,1985).Ο σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της διαφοροποίησης στην αντίληψη ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στα προγράμματα ¨Aθλησης για Όλους¨ του Δήμου Κιλκίς ανάλογα με τα διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στα προγράμματα άθλησης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 143 άτομα, (54 άνδρες και 89 γυναίκες) που συμμετείχαν τουλάχιστον 3 χρόνια στα προγράμματα ¨Aθλησης για Όλους¨ του Δήμου Κιλκίς και συμπλήρωσαν σωστά το ερωτηματολόγιο. Διανεμήθηκαν 200 ερωτηματολόγια, (βαθμός επιστροφής 71,5%). Ως όργανο μέτρησης της παρούσης έρευνας επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο των Alexandris, K., Zahariadis, P., Tsorbatzoudis, C., Grouios, G. (2004). Το ερωτηματολόγιο περιείχε δημογραφικά χαρακτηριστικά για να καθοριστεί το κοινωνικό και οικονομικό προφίλ των αθλουμένων. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν αναφορικά με το διαφορετικό φύλο στατιστικά σημαντικές διαφορές στον παράγοντα ¨ασφάλεια¨ (F(142)=0.8, p<.05) Οι γυναίκες σημείωσαν τιμές μεγαλύτερες από ότι οι άνδρες.(γυναίκες Μ.Ο.=4.68, SD=1.10 / άνδρες Μ.Ο.=4.22, SD=1.10).Επίσης στατιστικά σημαντικές διαφορές αναδείχθηκαν και στον παράγοντα Προγράμματα (F(136)=0.81, p<.05). όπου οι γυναίκες σημείωσαν τιμές μεγαλύτερες από ότι οι άνδρες.(γυναίκες Μ.Ο.=5.5, SD=0.91 / άνδρες Μ.Ο.=5.1, SD=0.93) Διαφορές παρατηρήθηκαν στους παράγοντες ¨εγκαταστάσεις¨( F2,140 = 4.93, p<.01) όπου τα άτομα με ηλικία μικρότερη των 30 ετών σημείωσαν υψηλότερες τιμές (Μ.Ο.=4.51, SD=1.24) από ότι τα άτομα με ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών (Μ.Ο.=3.65, SD=1.58) Σχετικά με την συχνότητα άθλησης διαφορές παρατηρήθηκαν στους παράγοντες ¨προγράμματα¨ ( F3,13 = 4.8, p<.01) ¨ασφάλεια¨ ( F3,136 = 4.3, p<.01) Όσο συχνότερα γυμνάζονταν τα άτομα τόσο αυξανόταν η ικανοποίησή τους σε όλους τους παράγοντες. Σχετικά με το οικονομικό επίπεδο των αθλουμένων δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τέσσερις κατηγορίες.Η έρευνα παρέχει πληροφορίες που πιθανόν να ενδιαφέρουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον σχεδιασμό και την οργάνωση των προγραμμάτων ¨Aσκηση για Όλους¨.
The analysis of the method quality service depends on the measurement of the customers expectations and perceptions for the quality of services offered an organization (Parasuraman et.al., 1985). The aim of research was the investigation of differentiation in the perception of quality of services that is provided in the programs ¨Sport for All¨ of Municipality Kilkis depending on the differently demographic characteristics of participants in the programs of exercising. The sample of research constituted 143 athletes , (54 men and 89 women) that participated at least 3 years in the programs ¨Sport for All¨ of Municipality Kilkis and completed rightly the questionnaire. 200 questionnaires were distributed, (degree of return 71,5%).In order to measure the present research, the questionnaire of Alexandris, K., Zahariadis, P., Tsorbatzoudis, C., and Grouios, G. (2004) was selected. The questionnaire contained demographic characteristics so that the social and economic profile of the athletes could be established. The results of research showed by referring the different sex statistically important differences in the factor “Safety” (F(142) =0.8, p<.05) The women marked bigger scores than that of the men. (women M.O.=4.68, SD=1.10 / men M.O.=4.22, SD=1.10). Also statistically important differences spotted also in the factor “Programs” (F(136) =0.81, p<.05). where the women marked bigger scores than that of the men.(women M.O.=5.5, SD=0.91 / men M.O.=5.1, SD=0.93) Differences were spotted in the factors “Facilities” (F2,140 = 4.93, p<.01) where the athletes with age smaller of 30 years marked higher scores (M.O.=4.51, SD=1.24) from these of the athletes with age bigger of 40 years (M.O.=3.65, SD=1.58) With regard to the frequency of exercising differences were spotted in the factors “Programs” (F3,13 = 4.8, p<.01), “Safety” (F3,136 = 4.3, p<.01) As long as more often exercised the athletes so much increased their satisfaction in the all factors. With regard to the economic level of the athletes, no statistically important difference, between the four categories, was spotted.The research provides information would likely interest the all involved organizations in the planning and the organisation of programs ¨Sport for All¨.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δημοτικοί Αθλητικοί οργανισμοί
Μέτρηση ποιότητας
Προγράμματα μαζικού αθλητισμού
Measurement of quality
Athletic municipal organisms
Ποιότητα υπηρεσιών
Quality of services
Sport for all
Perception for quality
Satisfaction of customers
Ικανοποίηση πελατών
Αθλητισμός για όλους

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ανθρώπινη απόδοση και υγεία

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.