Εφαρμογή των αρχών μάρκετινγκ σε επιχειρήσεις αθλητικού τουρισμού στην Κύπρο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Applications of the principes of marketing in enterprises of sport tourism in Cyprus
Εφαρμογή των αρχών μάρκετινγκ σε επιχειρήσεις αθλητικού τουρισμού στην Κύπρο

Τυμβίου, Ελένη Λοΐζου

The geographical position of Cyprus with the fairly high temperature and the great coast areas give the opportunity of development of sport activities. This also contributes to development of sport tourism in the island since tourism generally is a main source of income and the enterprises follow several strategical to improve this section. The main aim of this study was to investigate if the enterprises of sport tourism in Cyprus apply the principles of marketing and how their performance in relation with their competitors is and also if there are any differences between the tourist agencies, hotels and summer sport centre. The secondary aims were which kinds of sport tourism there in the island, which should be developed, which sport activities tourists prefer and which areas need improvement and if there are any differences between the enterprises. It was used the questionnaire of Narver & Slater (1990) with some modifications to be set on Cypriot facts. It was related with managers, owners, employees and supervisor of sport tourism enterprises. The research was during the summer period. The results showed the correct application of marketing. The preferences of tourist in sport activities were: beach volley, diving and sailing. The areas that need to be improved were sports activities, sports events, effective advertising campaign and co-operation between the sectors involved.
Η γεωγραφική θέση της Κύπρου με τις υψηλές θερμοκρασίες και τις μεγάλες παραλιακές εκτάσεις δίνουν την δυνατότητα ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων. Αυτό συμβάλει και στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στο νησί, αφού ο τουρισμός, γενικότερα, στην Κύπρο είναι μία τεράστια πηγή εσόδων και οι επιχειρήσεις ακολουθούν διάφορες στρατηγικές για να βελτιωθεί όλο και περισσότερο ο τομέας αυτός. Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν σε δύο παραμέτρους: να ερευνηθεί κατά πόσο οι επιχειρήσεις αθλητικού τουρισμού στην Κύπρο εφαρμόζουν τις αρχές του μάρκετινγκ και πώς είναι η απόδοσή τους σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους, καθώς επίσης αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τουριστικών γραφείων/πρακτορείων, των ξενοδοχείων και των κέντρων εκμετάλλευσης θαλάσσιων σπορ. Οι επιμέρους στόχοι ήταν να ερευνηθούν ποιες μορφές αθλητικού τουρισμού υπάρχουν, ποιες πρέπει να αναπτυχθούν, ποιες δραστηριότητες προτιμούν οι τουρίστες και ποιοι τομείς χρειάζονται βελτίωση για καλύτερη ανάπτυξη του τουρισμού και ειδικότερα του αθλητικού τουρισμού και αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις προτάσεις ανάπτυξης από αντιπροσωπευτικά στελέχη τριών διαφορετικών επιχειρήσεων. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Narver & Slater (1990) και έγιναν κάποιες τροποποιήσεις για να προσαρμοστεί στα κυπριακά δεδομένα και αφορούσε τους διευθυντές, ιδιοκτήτες, υπαλλήλους και υπεύθυνους αθλητικών τουριστικών επιχειρήσεων. Μετά από έρευνα που έγινε κατά την θερινή περίοδο απάντησαν 52 επιχειρήσεις (Ν=52). Τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους φανέρωσαν την καλή εφαρμογή των αρχών μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις αθλητικού τουρισμού. Επίσης εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<.05.), για τον τομέα της απόδοσης στην Παραγωγικότητα των Επιχειρήσεων (p=0.023), μεταξύ των τουριστικών γραφείων/πρακτορείων και των και των ξενοδοχείων και των τουριστικών γραφείων/πρακτορείων με τα κέντρα εκμετάλλευσης θαλάσσιων σπορ. Στις δεξιότητες για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση της εργασίας στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ (p=0.05), βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τουριστικών γραφείων/πρακτορείων με τα κέντρα εκμετάλλευσης θαλάσσιων σπορ, στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (p=0.01) υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα σε ξενοδοχεία και κέντρα εκμετάλλευσης θαλάσσιων σπορ, στις Ηλεκτρονικές Κρατήσεις και Πωλήσεις (p=0.001) προέκυψε διαφορά ανάμεσα σε τουριστικά γραφεία/πρακτορεία με τα ξενοδοχεία και των τουριστικών γραφείων/πρακτορείων με τα κέντρα εκμετάλλευσης θαλάσσιων σπορ. Στην διαφήμιση των υπηρεσιών υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στην Τηλεόραση (p=0.050) ανάμεσα στα τουριστικά γραφεία/πρακτορεία με τα κέντρα εκμετάλλευσης θαλάσσιων σπορ. στο Ραδιόφωνο (p=0.05) βρέθηκε διαφορά επίσης σε ανάμεσα τουριστικά γραφεία/πρακτορεία με τα κέντρα εκμετάλλευσης θαλάσσιων σπορ και στις εκθέσεις (p=0.05) διαφορά προέκυψε ανάμεσα σε ξενοδοχεία και κέντρα εκμετάλλευσης θαλάσσιων σπορ. Στο δεύτερο μέρος τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μορφές αθλητισμού που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά είναι προπονητικά κέντρα (Μ.Ο.4.28), αθλητικές διοργανώσεις (Μ.Ο.4.34), θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες (Μ.Ο.4.19), παράκτιες αθλητικές δραστηριότητες (Μ.Ο.4.15), δραστηριότητες βουνού (Μ.Ο.4.23), τένις (Μ.Ο.4.34)και γκολφ (Μ.Ο.4.44). Οι μορφές αθλητικού τουρισμού που προτάθηκαν από τα στελέχη και πρέπει να αναπτυχθούν ήταν προπονητικά κέντρα (Μ.Ο. 4.67), αθλητικές διοργανώσεις (Μ.Ο. 4.78), θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες (Μ.Ο. 4.86), παράκτιες αθλητικές δραστηριότητες (Μ.Ο. 4.73), δραστηριότητες βουνού (Μ.Ο. 4.73), τένις (Μ.Ο.4.63) και γκολφ (Μ.Ο. 4.71). Οι δραστηριότητες που προτιμούν περισσότερο οι τουρίστες είναι windsurfing (Μ.Ο. 3.71), καταδύσεις (Μ.Ο. 3.94), θαλάσσιο σκι (Μ.Ο. 3.84), beach volley (Μ.Ο. 4.07), δραστηριότητες βουνού (Μ.Ο. 3.84), τένις (Μ.Ο. 3.84), γκολφ (Μ.Ο. 3.74) και ιστιοπλοΐα (Μ.Ο. 3.94). Οι τομείς που χρειάζονται βελτίωση για την ανάπτυξη του τουρισμού τα αποτελέσματα φανέρωσαν το καλύτερο οδικό δίκτυο (Μ.Ο. 3.88), αθλητικές διοργανώσεις (Μ.Ο. 4.90), στοχευόμενη διαφημιστική εργασία (Μ.Ο. 4.84), διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων (Μ.Ο. 4.88), υποστήριξη από κρατικούς φορείς (Μ.Ο. 4.75), βελτίωσης ποιότητας τουριστικών επιχειρήσεων (Μ.Ο. .4.19),έμφαση στον αθλητικό τουρισμό (Μ.Ο. 4.80), συνεργασία φορέων (Μ.Ο. 4.71), απλοποίησης της άδειας λειτουργίας (Μ.Ο.4.55), ύπαρξη σύγχρονου εξοπλισμού (Μ.Ο.4.67), ύπαρξη εκπαιδευμένου προσωπικού, θεσμική θωράκιση συναφών επαγγελμάτων (Μ.Ο.4.46) και παροχή εγγυημένης ασφάλειας πελατών (Μ.Ο. 4.11). Επίσης προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<.05.), στις μορφές αθλητικού τουρισμού με τις προτιμήσεις των τουριστών στο γκολφ σε σχέση (p=0.016) με τα τουριστικά γραφεία/πρακτορεία και τα θαλάσσια σπορ και τα ξενοδοχεία με τα θαλάσσια σπορ.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Cyprus tourism
Sport tourism
Marketing approach
Αθλητικός τουρισμός
ΚΟΤ (Κυπριακός οργανισμός τουρισμού)
Marketing plan

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.