Αριστοτέλης, αίσθηση και γνώση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Aristotelis, sense and knowledge
Αριστοτέλης, αίσθηση και γνώση

Πατσιά, Ευαγγελία Γεωργίου

The topic of the study is "Sense and knowledge" in the philosophical thought of Aristotle. This kind of study, to be true, had necessary to base its main body on "De Animia" and, with it, to search for common reports in other books of the philosopher. Aristotle speaks for bonds of : a)soul-body, b)senses-sensible, c)mind-conceivable and shows a deep analogy among them. So, his study on the conseptual power of the being, that includes soul, is based on a primitive study of the sensible functions. The chapters of this treatise are : 1)"from senses to universals", 2)"sense", 3)"Imagination", 4)"Intelligense".
Το θέμα της μελέτης είναι "Η αίσθηση και η γνώση" στη φιλοσοφική σκέψη του Αριστοτέλη. Μια τέτοια μελέτη για να καταστεί δυνατή έπρεπε αναγκαία να στηρίζει τον κορμό της στο "Περί ψυχής", και βάσει αυτού να ανιχνεύσει αναφορές και σ' άλλα έργα του φιλοσόφου. Ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για δεσμούς α)ψυχής-σώματος, β)αισθήσεων-αισθητών, γ)νου-νοητών και παρουσιάζει μια βαθιά αναλογία μεταξύ τους. Επομένως, η μελέτη του πάνω στη νοητική δύναμη του έμψυχου όντος στηρίζεται σε μια πρωτογενή μελέτη των αισθητηριακών του λειτουργιών. Τα κεφάλαια της εργασίας είναι : 1. Από τις αισθήσεις στα καθόλου, 2) η αίσθηση, 3) η φαντασία, 4)η νόηση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλης
Καθόλου
Γνώση
Εννοια
Αίσθηση
Καθέκαστον

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.