δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Τα πολιτεύματα στον Αριστοτέλη και το Machiavelli
The regimes in Aristotle and Machiavelli

Δημαράς, Χαράλαμπος Νικολάου

The postgraduate project titled "The Regimes in Aristotle and Machiavelli" attempts to "lit up", compare and interpret the political theories of two leading philosophers of their season, but also diachronically, Aristotle and Machiavelli. More concretely, are developed their theories for the Regimes, their ways of division, but also the way with which are inherent in them the significances of Freedom, Justice and Ethics. The project is mainly framed with important biographical elements for two big philosophers.
Η μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο "Τα Πολιτεύματα στον Αριστοτέλη και τον Machiavelli" επιχειρεί να "φωτίσει", να συγκρίνει και να ερμηνεύσει τις πολιτικές θεωρίες των δύο κορυφαίων φιλοσόφων της εποχής τους, αλλά και διαχρονικά, του Αριστοτέλη και του Machiavelli. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσονται οι θεωρίες τους για τα Πολιτεύματα, τους τρόπους διάκρισης τους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ενυπάρχουν μέσα σ'αυτά οι έννοιες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Ηθικής. Το κυρίως θέμα της εργασίας πλαισιώνεται με σημαντικά βιογραφικά στοιχεία των δύο μεγάλων στοχαστών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλης
Ethics
Regimes
Διάκριση πολιτευμάτων
Ελευθερία
Machiavelli
Ηθική
Division of regimes
Freedom
Πολιτεύματα
Aristotle

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.