δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανελαστικά φαινόμενα σε βάθρα γεφυρών
Inelastic phenomenon in piers of bridges

Βάιος, Χρήστος

This dissertation constitute an effort of numerical simulation of an experimental model thatwas developed in the Laboratory of Strength of Material in the department of Civil EngineersIn this order, the experimental model was a simulation of an existing pier, that was constructedin the area of lake Volvi for the EUROSEISTEST program. To summarize, focus of thisdissertation was :o Verification or convergence between the experimental and numerical results of theprevious dissertation, in relation with new simulations that was developed indifferent program.o Approximation of the characteristics of dynamic soil – structure – interaction.o Investigation of the dynamic response of the pier.o Appreciation of the influence of soil of the foundation on the response of structure.o Comparison of the responses between a fixed bridge and a bridge with springfoundation.o Extraction of final conclusions.This dissertation begins with the investigation of the reliability of the experimental andnumerical simulations of the previous dissertation. The possible unreliability of theexperimental model is due to its small dimensions. Due to small dimensions, the seismic wavesare trapped. Instant result of this phenomenon is to influence the response of the model underdynamic and seismic loads. On the other hand, the unreliability of the numerical model is dueto the difficult simulations of soil as a n element without tensile strength. In a next level, theefforts are focused on the convergence between the numerical and experimental results of theprevious dissertation and new numerical simulations in a different program (ABAQUS). In thisstadium, it is not tried to correct the problems that were described, because the focus was theconvergence of the results. In a next stadium, it is tried to improve the model for an effort toapproach the natural phenomenon. It is imported in the simulations the inelasticity of the soiland the geometrical non-linearities that are developed in the pier, such as the sliding and therocking of the foundation. From this investigation it is extracted a formula M-θ, which includeall the phenomenon that were described. This relation is imported in a model of a real bridge,and the results of this analysis are compared with the results of an analysis, that the pier of thebridge is fixed.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ΜεταπτυχιακούΠρογράμματος Σπουδών << Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων >> στο ΕργαστήριοΣτατικής και Δυναμικής των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών τηςΠολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαικόέτος 2006-07. Η εργασία αυτή ολοκληρώθηκε μετά από ένα σεβαστό χρονικό διάστημαεπίπονης και συστηματικής εργασίας, υπό τις πολυτιμες οδηγίες του λέκτορα κ. Α. Σέξτου καιτην γενική εποπτεία του καθηγητή κ. Γ. Μάνου τους οποίους αισθάνομαι την ανάγκη ναευχαριστήσω για την βοήθειά τους και τον πολύτιμο χρόνο που διέθεσαν για την επίβλεψη καιολοκλήρωση της εργασίας αυτής, πάνω απ’ όλα όμως για την εξαίρετη επιθυμία γιασυνεργασία μαζί μου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και το υπόλοιπο εκπαιδευτικόπροσωπικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για την άοκνη διάθεση που επέδειξε για τηνεκπαιδευσή των φοιτητών. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υποψήφιο διδάκτορα κ. Κ.Κατάκαλο για την βοήθεια του στην εκμάθηση του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε στηνεργασία καθώς και όλους τους συνοδοιπόρους συμφοιτητές μου, οι οποίοι σε μια τόσοδύσκολη και απαιτητική χρονιά ανταπεξήλθαν με επιτυχία στις υποχρεώσεις τουςεπιδεικνύωντας υψηλό επίπεδο συναγωνισμού και ευγενούς άμιλλας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Sliting
Inelastic
Pier
Rocking
Friction
Βάθρα
Τριβή
Ανελαστικά φαινόμενα
Ανύψωση
Bridge
Ολίσθηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.