Γνώσεις, στάσεις και συμμόρφωση στο τεστ Παπανικολάου: σύγκριση μεταξύ φοιτητριών της ιατρικής και άλλων σχολών ΑΠΘ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Knowledge, attitudes and compliance ot test Papanikolaou: comparison between medical and students of other schools of Aristotle University of Thessaloniki
Γνώσεις, στάσεις και συμμόρφωση στο τεστ Παπανικολάου: σύγκριση μεταξύ φοιτητριών της ιατρικής και άλλων σχολών ΑΠΘ

Γκιάτα, Ουρανία Ιωάννη

Σκοπός: σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθούν το επίπεδο των γνώσεων σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο τεστ Παπανικολάου, τον HPV, το εμβόλιο κατά του ιού, οι στάσεις και η συμπεριφορά καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση στο test-pap screening των φοιτητριών της Ιατρικής και άλλων σχολών του Α.Π.Θ..Μεθοδολογία: η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο μοιράστηκε σε 829 φοιτήτριες των σχολών της Ιατρικής, Φιλοσοφικής, Καλών Τεχνών, Κτηνιατρικής, Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Η μελέτη εκπονήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 1/11/2007 έως 15/12/2007.Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 829 φοιτητριών που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 260 δήλωσαν ότι είχαν κάνει έστω και μία φορά pap test, ποσοστό 31,4%. Η πλειοψηφία γνώριζε τι είναι το test-Pap, κάθε πότε πρέπει να επαναλαμβάνεται και τι σημαίνει ένα μη φυσιολογικό τεστ. Το 75,8% του δείγματος είχε ακούσει για τον ιό HPV και η πλειοψηφία είχε γενικά καλή γνώση σχετικά με τον τρόπο και τους παράγοντες κινδύνου μετάδοσής του, την κλινική εικόνα και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που προκαλεί. Το 72,9% των φοιτητριών της μελέτης είχε ακούσει για το εμβόλιο κατά του HPV, 75% γνώριζε ότι το εμβόλιο προστατεύει από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, ενώ 34,6% από τα κονδυλώματα. Η πλειοψηφία θα αναζητούσε περισσότερες πληροφορίες για τον ιό και το εμβόλιο, και συγκεκριμένα από το γενικό γιατρό. Οι φοιτήτριες της Ιατρικής παρουσίασαν καλύτερη γνώση σε σχέση με τις φοιτήτριες των υπολοίπων σχολών. Το δείγμα της μελέτης εμφάνισε αρκετά θετική στάση απέναντι στην πρόληψη και μέτρια μοιρολατρική στάση απέναντι στον καρκίνο. Σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της συμμόρφωσης του πληθυσμού στο test-Pap βρέθηκαν το κάπνισμα, η αρνητική στάση στην πρόληψη, η σημασία του test-Pap στην πρόληψη του καρκίνου σε σχέση με τον εμβολιασμό, καθώς και τα κωλύματα αμηχανία, πόνος και το γεγονός ότι το τεστ αποτελεί χρονοβόρο διαδικασία.Συζήτηση: παρόλο που μελέτες έχουν δείξει ότι ο HPV παρουσιάζει μεγάλη επίπτωση μεταξύ των φοιτητριών, η μελέτη μας κατέδειξε ότι το ποσοστό συμμόρφωσής τους στο screening test-Pap είναι μικρό (31,4%), αλλά λίγο μεγαλύτερο από το ποσοστό συμμόρφωσης του γενικότερου γυναικείου ελληνικού 8πληθυσμού (<20%). Το καλό επίπεδο ενημέρωσης δεν αντανακλά και την αντίστοιχη κατανόηση, αφού η μελέτη έδειξε κενά και ανεπάρκεια στις γνώσεις. Το test-Pap και ο εμβολιασμός αποτελούν προληπτικές δοκιμασίες του τραχηλικού καρκίνου και είναι συμπληρωματικές. Ο γυναικείος πληθυσμός πρέπει να συνεχίσει να υποβάλλεται σε τακτικό προσυμπτωματικό έλεγχο, ακόμα και αν εμβολιασθεί. Προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην ευρεία ενημέρωση των γυναικών σχετικά με τα θέματα που αφορούν στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Επιπλέον, απαιτείται καταβολή προσπαθειών από τους αρμόδιους μηχανισμούς για την πραγματοποίηση οργανωμένου προληπτικού προγράμματος, που απουσιάζει από την Ελλάδα, με σκοπό την καλύτερη πρόληψη και την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
The aim of the study was to investigate the level of knowledge of female students of medical and other schools of Aristotle University of Thessaloniki, regarding cervical screening with pap test, the HPV, and the HPV vaccine and to determinate the factors influencing their compliance to the screening test.Methods: the data collection was accomplished using a questionnaire distributed to 829 female students of the Medical, Veterinary, Philosophical Schools, and the Schools of Fine Arts and of Applied Sciences of Aristotle University of Thessaloniki. The research lasted from 1st November 2007 until 15th December 2007.Results: From a total of 829 female students questioned in the current study, 260 indicated that they had screened at least once, accounting for the 31.4% of total participants. The majority of them were aware of what is a Pap smear test, of its frequency and of the interpretation of an abnormal result. 75.8% of respondents had heard of HPV and the majority demonstrated good awareness of the way of its transmission, the factors increasing the risk of transmission, the signs and the clinical symptoms caused by the HPV and the long-term effects of the virus. 72,9% (n=603) of participating students had heard of the vaccine for HPV, 75% identified its potential benefits in protection against cervical cancer, but only 34,6% in protection against genital warts. The majority would require further information concerning the virus and the vaccine, particularly from their general practitioner. Medical students proved to have better level of knowledge than students from the other Schools. The sample of the study reported fairly positive attitude towards prevention and moderate fatalistic attitudes towards cancer. Significant factors predicting the compliance to screening pap test was found to be smoking, the negative attitude towards prevention, the value of pap test in preventing cancer in relation to vaccination and several barriers, such as anticipated embarrassment, pain, as well as the fact that screening test-Pap is a time-consuming procedure.Discussion: despite the known high prevalence of HPV amongst college students, the participation rate to screening test-Pap in our sample was found small (31,4%), but nevertheless somewhat higher than that of the general female Greek population (<20%). Good level of students’ awareness concerning cervical cancer and its prevention does not imply corresponding levels of understanding of those issues,10as inadequacy in awareness was observed. Screening test-Pap and vaccination represent complementary preventive procedures. Women should continue to undergo regular screening with pap test, even though vaccinated. Efforts should be focused on implementing educational programs concerning cervical cancer. In addition, attempts from relevant public organizations are required in order to achieve widespread and organized application of screening programs, currently not available in Greece, and accomplish better prevention and further elimination of cervical cancer.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Συμμετοχή-συμμόρφωση
Attitude towards prevention
Knowledge of pap test, hpv
Παράγοντες συμμόρφωσης
Screening Pap test
Προσυμπτωματικός έλεγχος Pap test
Γνώσεις για το τεστ Παπανικολάου και τον HPV
Compliance
HPV εμβόλιο
HPV vaccine
Στάση και συμπεριφορά στην πρόληψη
Factors influencing compliance

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.