δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι αισθήσεις και η κοινή αίσθηση στον Αριστοτέλη
Senses and the common sense in Aristotle

Παπαγιαννίδης, Γεώργιος Δημητρίου

Η ψυχολογία του Αριστοτέλη, αναφέρεται στην φύση της ψυχής και στις λειτουργίες της, εφαρμόζοντας το δυναμικό σχήμα της "δυνάμει" και της "εν ενεργεία" κατάστασης, που χαρακτηρίζει όλη την φιλοσοφία του. Το σώμα έχει "δυνάμει" ζωή και περνάει στην "εν ενεργεία" κατάστασή του, στην πραγμάτωση δηλ. των λειτουργιών του ως σώμα με ζωή, μόνο όταν προσλάβει την ουσιαστική του μορφή, δηλ. την ψυχή. Η ψυχή ορίζεται ως "η πρώτη εντελέχεια σώματος φυσικού οργανισμού". Σ' αυτήν οφείλεται η θρεπτική ικανότητα, η ικανότητα της αίσθησης, η νοητική ικανότητα και η ικανότητα της αίσθησης, η νοητική ικανότητα και η ικανότητα για κίνηση. Ολα αυτά αποτελούν μέρος της ψυχής, που είναι ενωμένα σε μία ιεραρχική σειρά, που έχει ως βάση την θρεπτική ικανότητα και ως κορυφή την νοητική. Η μια προϋποθέτει την άλλη και όλες μαζί είναι ενωμένες σ'ένα σύνολο, το οποίο λειτουργεί αρμονικά. Αναδεικνύεται η διαδικασία της αίσθησης ως μία εσωτερική διαδικασία, που μας φέρνει σ' επαφή με τις επιμέρους καταστάσεις και με την ταυτόχρονη δράση πολλών λειτουργιών που σχετίζονται με τις αισθήσεις και που με την βοήθεια του νου περνάμε στην γνώση του καθολικού, δηλ. στην βέβαιη γνώση των πραγμάτων.
Aristotle's psychology, refers to the nature of soul (psyche") and its functions, enforced to the dynamic shape of "potential" and " "in action" condition of the things. The body has "potential" life and pass to "in action" condition, in the realise of all of his functions, like body with life, only when takes on his essential form, namely the soul. With the help of the soul ("psyche"), there are the skill of food, the skill of sense, the mental skill and the skill of movement. All these are parts of the soul, which are connected in one "line". In the beginning of this "line" is the skill of food and in the end is the mental skill. One of these skills presupposes the other and all together are connected in one entirety, which functions in harmony. The procedure of sence is one internal procedure, and with all the functions of senses and with the help of mind, we "pass" to the knowledge of everything, namely to the surely knowledge of the things.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Senses
Αριστοτέλης
Soul
Ψυχολογία
Κοινή αίσθηση
Psychology
Common sense
Αισθήσεις
Psyche
Γνωστική διαδικασία
Ψυχή
Aristotle

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.