Αξιολόγηση του συστήματος πληροφόρησης στις στάσεεις λεωφορείων από το επιβατικό κοινό στη Θεσσαλονίκη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The evaluation of the real time information system at the bus stops from passengers in Thessaloniki
Αξιολόγηση του συστήματος πληροφόρησης στις στάσεεις λεωφορείων από το επιβατικό κοινό στη Θεσσαλονίκη

Δημητριάδης, Νικόλαος Στεφάνου

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία περιλαμβάνει έξι κεφάλαια, το περιεχόμενο των οποίων παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω.Στο πρώτο κεφάλαιο της Διπλωματικής Εργασίας, αιτιολογείται η επιλογή του αντικειμένου της, καθορίζονται οι στόχοι της Εργασίας και παρουσιάζεται η δομή του τεύχους. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται να γίνει μία περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων πληροφόρησης επιβατικού κοινού στις στάσεις λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο, σε διάφορες χώρες.Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στο ευρύτερο πλαίσιο αξιολόγησης των συστημάτων τηλεματικής, προσπαθώντας να δοθεί έμφαση στην αξιολόγηση από την πλευρά του χρήστη εφαρμογών τηλεματικής στις στάσεις λεωφορείων.Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στο σχεδιασμό της έρευνας πεδίου που ήταν απαραίτητος για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ερωτηματολογίων, αλλά και την επιλογή των κατάλληλων θέσεων έρευνας.Στο πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η επεξεργασία και η ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων με τη βοήθεια διαγραμμάτων και πινάκων με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την ισχύουσα κατάσταση και τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων.Ακολουθεί το έκτο κεφάλαιο που περιέχει τις γενικές διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας.
The present M.Sc. Thesis includes six chapters, as follows:The first chapter includes the scope, objective and content of the research.The second chapter includes the State-of-The-Art concerning the real time passenger information systems at bus stops abroad.The third chapter includes the presentation of the general evaluation framework for telematics systems with emphasis to the evaluation of telematics applications at bus stops from the user point of view.The fourth chapter refers to the design of the field research, which was essential for the completion of the appropriate number of questionnaires, and for the selection of the appropriate sites for the research.The fifth chapter includes the processing and analysis of the collected data. This is made feasible through the presentation of diagrams, histograms, pies and tables. Data analysis aims at the formation of conclusions about the existing situation and problems identified.The sixth chapter includes the findings and conclusions of the research .

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Evaluation
Bus stops
Αξιολόγηση
Telematic
Information system
Passengers
Επιβατικό κοινό
Thessaloniki
Θεσσαλονίκη
Στάσεις λεωφορείων
Τηλεματική
Σύστημα πληροφόρησης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.