Συγκριτική ανάλυση υψίρρυθμων συστημάτων οπτικών επικοινωνιών βασισμένων σε χαοτικά φέροντα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Comparative analysis of higt bit rate optical communication systems based on chaotic carriers
Συγκριτική ανάλυση υψίρρυθμων συστημάτων οπτικών επικοινωνιών βασισμένων σε χαοτικά φέροντα

Παπαδοπούλου, Φωτεινή Ελευθερίου

In this project we study high-bit rate optical communication systems based on chaotic carriers. These systems are lasers that are subjected to optical feedback, optoelectronic feedback and optical injection.
Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι μια μελέτη η οποία συγκρίνει υψίρρυθμα συστήματα οπτικών επικοινωνιών τα οποία βασίζονται σε χαοτικά φέροντα. Τα συστήματα που μελετώνται είναι laser που υπόκεινται σε οπτική ανάδραση, σε οπτοηλεκτρονική ανάδραση και σε οπτική έγχυση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Optical injection
Οπτική έγχυση
Οπτική ανάδραση
Οπτοηλεκτρονική ανάδραση
Chaotic cryptography
Χαοτικά φέροντα
Optical feedback
Optoelectronic feedback
Chaotic carriers
Chatoic wavelength
Χαοτική κρυπτογραφία
Χαοτικό μήκος κύματος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.