Methodological approach for the protection of groundwater resources

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μεθοδολογική προσέγγιση της προστασίας των υπόγειων υδατικών πόρων
Methodological approach for the protection of groundwater resources

Σιάρκος, Ηλίας Δημητρίου

Water is a prime element for the conservation of life including the human species while at the same time fulfils the needs of the materialistic development model of the modern societies. A direct effect of the aforesaid is the inevitable merge of the two concepts, water quality and life quality, by which the first one ensures the second one.The current project is included in the wider research area that involves the water supplies that correspond to the groundwater resources and especially on the topic that refers to the efforts of preserving a minimum quality level.Increasing needs in water can be observed today due to the rapid population growth, the great demographic changes, the intensive industrial and agricultural activities and the misuse that is caused by the illusion of abundance. All the above have caused, in combination with technological evolution and external water utilisation, the exploitation of the rich subterranean waters and at the same time the water quality degradation resulting in risk of human health.This fact proves that the task of prevention and protection of groundwater resources is of great necessity and paramount importance which in practical implementation it points at the water borehole protection by which the water is extracted from. It is a process which is carried into effect through methods and practices that result in the determination of special areas of protection around the water boreholes and in the interior of these areas activities that might denature the water physical status and affect public health, are prohibited.Some of these methodologies and practices are used in the current project so that to determine areas of protection around water boreholes in New Moudania, an area of intensive agricultural activities and tourist development. An important part of the project consists of the recognition of potential pollution spots that will probably aggravate the current situation, the hazard level determination and the detection of their location relative to the protected areas. The results of this process contribute to the rational control of these sources and to the integrated administration of the watershed, especially in the occasion of browsing new sources.
Το νερό αποτελεί πρωτεύον συστατικό για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου είδους, ενώ ταυτόχρονα συνιστά το μέσο ικανοποίησης μιας πληθώρας αναγκών που πλαισιώνουν το καταναλωτικό και υλιστικό μοντέλο ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών. ¶μεσο αποτέλεσμα της προαναφερθείσας διαπίστωσης καθίσταται η αναπόφευκτη συμπόρευση των εννοιών ποιότητας νερού και ποιότητας ζωής, με την πρώτη να στοιχειοθετεί τη βασική και αναγκαία συνθήκη εξασφάλισης της δεύτερης.Η παρούσα διπλωματική εργασία εντάσσεται στην ευρύτερη γνωστική περιοχή που αφορά το τμήμα εκείνο των διαθέσιμων υδατικών αποθεμάτων που αναλογεί στους υπόγειους υδατικούς πόρους και ειδικότερα στη θεματολογία που αναφέρεται στην προσπάθεια διαφύλαξης του απαραίτητου επιπέδου ποιότητας τους.Οι αυξημένες ανάγκες σε νερό που παρουσιάζονται στις μέρες μας εξαιτίας της ραγδαίας πληθυσμιακής έξαρσης, των έντονων δημογραφικών αλλαγών, της εντατικοποιημένης βιομηχανικής και αγροτικής δραστηριότητας, καθώς και της αλόγιστης χρήσης που προκαλεί η ψευδαίσθηση της αφθονίας, συνέτειναν, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας και παράλληλα με την εκμετάλλευση των επιφανειακών υδατικών πόρων, και στην αξιοποίηση του πλούσιου σε ποσότητα υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Ταυτόχρονα, όμως, αποτέλεσαν και τους καθοριστικούς παράγοντες που επέφεραν την ποιοτική υποβάθμιση του, με άμεσο αποτέλεσμα τη διακύβευση αλλά και υπονόμευση της ανθρώπινης υγείας. Το γεγονός αυτό, όμως, καθιστά υψίστης σημασίας και επιτακτικής αναγκαιότητας το έργο της πρόληψης και προφύλαξης των υπόγειων υδατικών πόρων, το οποίο στην πρακτική του εφαρμογή ισοδυναμεί με την προστασία των υδροληπτικών γεωτρήσεων μέσω των οποίων επιτελείται η απόσπαση τους. Μία διαδικασία που με τη σειρά της υλοποιείται μέσω μεθόδων και πρακτικών που απολήγουν στον καθορισμό ειδικών περιοχών προστασίας γύρω από τις εκάστοτε γεωτρήσεις, στο εσωτερικό των οποίων αποκλείονται δραστηριότητες που ενδέχεται να αλλοιώσουν τη φυσική υπόσταση του αντλούμενου νερού και να προσβάλουν τη δημόσια υγεία.Ορισμένες από τις μεθοδολογίες αυτές εφαρμόζονται στα πλαίσια του παρόντος συγγράμματος προκειμένου να καθοριστούν οι περιοχές προστασίας των υδρευτικών γεωτρήσεων στη λεκάνη απορροής των Ν. Μουδανιών, μία περιοχή με εντατική αγροτική δραστηριότητα και έντονη τουριστική ανάπτυξη. Καταλυτικό τμήμα της εργασίας συνιστούν η αναγνώριση πιθανών σημειακών εστιών ρύπανσης που ενδέχεται να επιβαρύνουν την υπάρχουσα κατάσταση, ο χαρακτηρισμός του βαθμού επικινδυνότητας τους και ο εντοπισμός της σχετικής τους θέσης ως προς τις προκαθορισμένες περιοχές προστασίας. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας συμβάλουν στον ορθολογικό έλεγχο των πηγών αυτών, καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση της λεκάνης απορροής, ειδικά στην περίπτωση αναζήτησης νέων πηγών υδροληψίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χαλκιδική
Προστασία υπόγειων υδάτων
Nea Moudania Chalkidiki
Μεθοδολογία οριοθέτησης ζωνών
Protection zones
Προστασία υδρευτικών γεωτρήσεων
Groundwater pollution
Wellhead protection
Νέα Μουδανιά
Zones delineation methodology
Ζώνες προστασίας
Groundwater protection
Ρύπανση υπόγειων υδάτων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.