Πρόβλεψη Πωλήσεων για Νέα Προϊόντα χωρίς ιστορικό πωλήσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Demand forecasting for new products without historical data
Πρόβλεψη Πωλήσεων για Νέα Προϊόντα χωρίς ιστορικό πωλήσεων

Πιπερίδης, Γεώργιος Ιωάννη

The present work is constituted by two parts : in the first part is analyzed the theory of demand forecasting and it is composed from eight chapters, while in the second part becomes a presentation of a commercial-industrial system that proposes solutions in the sector of forecasting for existing, or for new products without historical data of sales. The work, after the analysis of theory for the demand forecasting, the inventory control and the forecasting techniques, points out that the forecast is not substitute of prophecy. The faults in the forecasts are inevitable. It is very important, from practical reasons, users to realize both the advantages and the limitations of forecasts and to take them into consideration when they use them in scheduling and in decision-making.
Τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωπα με την αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα αυτή αυξάνει συνεχώς στο σύγχρονο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι προβλέψεις πωλήσεων που παράγονται με διάφορες μεθόδους χρησιμοποιούνται σαν δεδομένα που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον γενικό σχεδιασμό, την χάραξη στρατηγικής και πολιτικής της επιχείρησης, τον σχεδιασμό των προμηθειών, την τακτική των πωλήσεων και εν γένει σε όλους τους τομείς της επιχείρησης. Είναι πλέον δεδομένο ότι ο ρόλος των προβλέψεων είναι σημαντικός και η χρησιμότητά τους αναμφισβήτητη. Αυτό είναι και το κίνητρο για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας.Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση». Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος αναλύεται η θεωρία της πρόβλεψης πωλήσεων και απαρτίζεται από οκτώ κεφάλαια, ενώ στο δεύτερο μέρος γίνεται παρουσίαση ενός εμπορικού – βιομηχανικού συστήματος λογισμικού που προτείνει λύσεις στον τομέα της πρόβλεψης πωλήσεων είτε για υπάρχοντα, είτε για νέα προϊόντα χωρίς ιστορικό πωλήσεων, βλ. Παράρτημα Α΄.Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα της πρόβλεψης πωλήσεων, αναλύεται το υπάρχον καθεστώς που ισχύει στις επιχειρήσεις και τονίζεται η σημασία των προβλέψεων για την ίδια την επιχείρηση.Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες της πρόβλεψης ζήτησης, ώστε να γίνουν κατανοητοί όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια της εργασίας.Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια και την σημασία του αποθέματος στην λειτουργία της επιχείρησης, τα είδη των αποθεμάτων και τα στοιχεία κόστους που αυτό συνεπάγεται. Τέλος, αναλύονται διεξοδικά τα δύο κυριότερα πρότυπα ανεφοδιασμού.Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στην έννοια της πρόβλεψης της μελλοντικής ζήτησης σε μια επιχείρηση. Στη συνέχεια, αναλύονται εκτενώς οι γενικοί κανόνες που οδηγούν σε μια ορθή πρόβλεψη. Τέλος, παρουσιάζονται μερικές από τις σημαντικότερες τεχνικές πρόβλεψης που χρησιμοποιούνται για τα διαφορετικά πρότυπα απαίτησης – ζήτησης.Στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία για την πρόβλεψη της ζήτησης νέων προϊόντων. Τα παρελθόντα στοιχεία κατανάλωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπολογισθεί η μελλοντική ζήτηση.Στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η μεθοδολογία για την συντήρηση της πρόβλεψης και εντοπίζεται η σημασία της στην ορθή λειτουργία της πρόβλεψης.Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο λογισμικό προβλέψεων που χρησιμοποιείται διεθνώς στις επιχειρήσεις. Γίνεται επίσης αναφορά και σε ακαδημαϊκά πακέτα λογισμικού σχετικά με το αντικείμενο.Στο όγδοο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα του πρώτου μέρους της εργασίας, αναφέρεται η συνεισφορά της παρούσας εργασίας και εντοπίζονται τα πεδία που θα πρέπει να επικεντρωθεί η επιστημονική κοινότητα για περεταίρω έρευνα.Στο δεύτερο μέρος της εργασίας που αποτελείται από το ένατο κεφάλαιο γίνεται σύντομη παρουσίαση της εταιρείας VELTIO και ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής “Veltio Forecasting” με όλα τα βήματα για την παραγωγή πρόβλεψης πωλήσεων.Στο παράρτημα αναλύεται η διαδικασία πρόβλεψης της ζήτησης με βάση προηγούμενη ζήτηση και παρουσιάζονται διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό.Τέλος, το δέκατο κεφάλαιο περιέχει τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Λογισμικό προβλέψεων
Τεχνικές προβλέψεων
Πρόβλεψη πωλήσεων
Ελεγχος αποθέματος
Χρονοσειρές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.