δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Στοχαστικά μοντέλα ασύρματης επικοινωνίας
Stochastic models of wireless communication

Κρικώνης, Κωνσταντίνος Ευαγγέλου

Η συνδεσιμότητα του δικτύου είναι πολύ σημαντική παράμετρος σε ad hoc δίκτυα, όπου η επικοινωνία των κόμβων βασίζεται σε επικοινωνία τύπου πολλαπλών βημάτων (multihop). Η συνδεσιμότητα έχει μεγάλη επίδραση στην απόδοση του συστήματος. Για τον λόγο αυτό η γνώση των ιδιοτήτων του δικτύου πρέπει να στηρίζεται στη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης. Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε την επίδραση των παρεμβολών στη συνδεσιμότητα σε μεγάλου μεγέθους ad hoc δίκτυα, χρησιμοποιώντας θεωρία διήθησης. Θεωρούμε ότι μεταξύ δυο κόμβων μπορεί να υπάρξει αμφίδρομη επικοινωνία αν η αναλογία σήματος προς θόρυβο στον δέκτη του σήματος είναι μεγαλύτερη από την τιμή κατωφλίου. Ο θόρυβος είναι το άθροισμα των παρεμβολών από όλους τους άλλους κόμβους, σταθμισμένο με την μεταβλητή γ, που είναι ο παράγοντας της παρεμβολής, και τον θερμικό θόρυβο του μέσου. Δείχνουμε την υπαρξη κρίσιμης τιμής για τη μεταβλητή γ, για τιμές μεγαλύτερες αυτής το δίκτυο μας αποτελείται από πεπερασμένα ασύνδετα υποσύνολα κόμβων. Αποδεικνύουμε οτι για μη μηδενικές, αλλα αρκετά μικρές τιμές του γ το δίκτυο αποτελείται από μεγάλο (πιθανώς άπειρο) υποσύνολο κόμβων, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την επικοινωνία με πολλά βήματα (multiple hop).Τέλος δείχνουμε οτι η πλήρη συνδεσημότητα είναι πολύ δαπανηρή, μειώνοντας όμως τις απαιτήσεις για τη συνδεσιμότητα των κόμβων εξακολουθούμε να έχουμε διήθηση στο δίκτυο, χωρίς να έχουμε μεγάλη απώλεια σε ενέργεια.
The network connectivity is one of the important parameters for ad hoc networking, where the communication between nodes relies on the multihop links. It can have a significant impact on the system performance. Therefore, it is important to be aware of the network properties for the correct interpretation of simulation results. In this report we study the impact of interferences on the connectivity of large-scale ad hoc networks, using percolation theory. We assume that a bi-directional connection can be set up between two nodes if the signal to noise ratio at the receiver is larger than some threshold. The noise is the sum of the contribution of interferences from all other nodes, weighted by a coefficient γ, and of background noise. We find that there is a critical value of γ above which the network is made of disconnected clusters of nodes. We also prove that if γ is non zero but small enough, there exist node spatial densities for which the network contains a large (theoretically infinite) cluster of nodes, enabling distant nodes to communicate in multiple hops. Finally we show that full connectivity is very costly property of the network, but slightly loosen the connectivity requirement we can still have percolation in the network, reserving power for further use.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Boolean model
Interference limited networks
Capacity of wireless network
Poisson point process
Χωρητικότητα σε ασύρματο δίκτυο
Boolean μοντέλο
Ad hoc network
Σημειακή διαδικασία Poisson
Δίκτυο ad hoc
Δίκτυο με παρεμβολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-08-31T10:28:15Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.