Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο σχολείο μεταναστών ΟΔΥΣΣΕΑΣ με βάση την παιδαγωγική προσέγγιση του Ira Shor

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Greek language teaching in the immigrant school ODYSSEAS base on the pedagogy approach of Ira Shor
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο σχολείο μεταναστών ΟΔΥΣΣΕΑΣ με βάση την παιδαγωγική προσέγγιση του Ira Shor

Φίστα, Γλυκερία Ιωάννη

The objective of this study is the exploration of the functionality that Ira Shor’s teaching model of language has to the adult immigrant students of the “Odysseas” school. We adopted the methodological framework of empowering and critical pedagogy as described and ratified by Shor. Under the perspective of empowering education, literacy constitutes a broader social issue and not a strictly pedagogical and personal one as faced into traditional education. Central axis of the research intervention is the improvement of the reading and writing skills of the adult immigrant students, as well as the development of critical consciousness over economical, political, and social issues of the broader reality through dialogue and critical procedure. The conclusions illustrated that the immigrant students displayed and analysed important social issues. They transformed their views and developed a critical consciousness for contemporary social, historical and cultural issues. They progressively developed reading and writing skills as well as democratic and cooperative relationships.
Η παρούσα έρευνα έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της λειτουργικότητας του μοντέλου διδασκαλίας της γλώσσας του Ira Shor στους ενήλικες μετανάστες μαθητές του σχολείου «Οδυσσέας». Υιοθετήσαμε το μεθοδολογικό πλαίσιο της ενδυναμωτικής και κριτικής παιδαγωγικής, όπως αυτό περιγράφεται και τεκμηριώνεται από το Shor. Υπό το πρίσμα της ενδυναμωτικής παιδαγωγικής, η μάθηση είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα και όχι ένα στενό παιδαγωγικό και προσωπικό θέμα, όπως αντιμετωπίζεται στην παραδοσιακή εκπαίδευση. Κεντρικός άξονας της ερευνητική παρέμβασης ήταν η βελτίωση της ανάγνωσης και της γραφής των ενηλίκων μεταναστών μαθητών, καθώς και η ανάπτυξη κριτικής συνειδητοποίησης τους πάνω σε οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα της ευρύτερης πραγματικότητας μέσω μιας διαλογικής και κριτικής διαδικασίας. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι οι μετανάστες μαθητές ανέδειξαν και ανέλυσαν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. Μετασχημάτισαν τις απόψεις τους και ανέπτυξαν κριτική συνειδητοποίηση για σύγχρονα κοινωνικά, ιστορικά και πολιτισμικά προβλήματα. Προοδευτικά ανέπτυξαν δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και επίσης ανέπτυξαν δημοκρατικές και συνεργατικές σχέσεις.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Adult immigrant students
Critical pedagogy
Ανάπτυξη κριτικής συνειδητοποίησης
Development critical consciousness
Κριτική παιδαγωγική
Empowering pedagogy
Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας
Reading and writing skills
Δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής
Teaching modern greek
Ενδυναμωτική παιδαγωγική
Ενήλικοι μετανάστες μαθητές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-09-14T10:57:58Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.