δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ανάλυση και πρόβλεψη χρονοσειρών
Analysis and forecasting of time series

Μαργιά, Γεωργία Παναγιώτη

This thesis is about Analysis of Time Series and forecasting. At the first chapter there is an introduction to time series and the forecasting techniques. At the second chapter we examine smoothing techniques such as the simple moving average, the simple exponential smoothing, the double moving average, the Brown method, the Holt method and the Winters method. At the third chapter we examine the time series decomposition method which deals with the deconstruction of the trend component, the seasonality component, the cyclical component and the irregular component. At the fourth chapter we apply these methods to time series and perform forecasts in order to contrast the methods. At the fifth chapter we examine the ARIMA models and at the sixth chapter we apply the arima models to time series so as to perform forecasts.
Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με την ανάλυση και πρόβλεψη χρονοσειρών. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στις χρονοσειρές και στις μεθόδους προβλέψεων των μελλοντικών τιμών χρονοσειρών. Στη συνέχεια αναλύεται κάθε μέθοδος πρόβλεψης ξεχωριστά. Στο κεφάλαιο 2 εξετάζονται οι παρακάτω μέθοδοι εξομάλυνσης για την πρόβλεψη χρονοσειρών: απλός κινητός μέσος, απλή εκθετική εξομάλυνση, διπλός κινητός μέσος, μέθοδος Brown, μέθοδος Holt και η μέθοδος Winters. Στο κεφάλαιο 3 εξετάζουμε τη μέθοδο διάσπασης χρονοσειρών στις επιμέρους συνιστώσες τους όπως είναι η τάση, η εποχικότητα, η κυκλικότητα και η μη-κανονικότητα. Στο κεφάλαιο 4 εφαρμόζουμε τις παραπάνω μεθόδους για διάφορες χρονοσειρές, διενεργούμε προβλέψεις και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα. Στο κεφάλαιο 5 εξετάζουμε τη μέθοδο «Aνάλυση ARIMA» και στο κεφάλαιο 6 εφαρμόζουμε την ανάλυση ARIMA και διενεργούμε προβλέψεις για συγκεκριμένες χρονοσειρές.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανάλυση ARIMA
Smoothing methods
Διάσπαση χρονοσειρών
Arima models
Time series decomposition
Time series
Μέθοδοι εξομάλυνσης
Χρονοσειρές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009
2009-09-30T08:59:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.