Populism in post authoritarian Greece: theory and practice

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο λαϊκισμός στη μεταπολίτευση: Θεωρία και πραξη
Populism in post authoritarian Greece: theory and practice

Αντωνίου, Ηλιάνα Θωμά

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι: «Ο Λαϊκισμός στη Μεταπολίτευση: θεωρία και πράξη». Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του φαινομένου του λαϊκισμού, όπως αυτό εμφανίστηκε και εξελίχθηκε μέσω του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε τον πασοκικό λαϊκισμό μέσα από την συγκριτική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική δύο περιπτώσεων: πρώτον, της υπόθεσης εξαγωγής αρχαίων μνημείων από την Ελλάδα στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης που διεξήχθη στις ΗΠΑ τον Μάρτιο του 1979 και, δεύτερον, των διαπραγματεύσεων για τις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα που διήρκεσαν 9 μήνες, από τον Οκτώβριο του 1982 ως τον Ιούλιο του 1983. Στο πλαίσιο αυτό ασχοληθήκαμε αρχικά με την αποσαφήνιση του όρου «λαϊκισμός». Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο περιεχόμενο της έννοιας αυτής, η οποία αποτέλεσε αφετηρία για την ανάλυση που ακολούθησε. Αρχικά παρατέθηκαν ορισμένες κριτικές προσεγγίσεις, έτσι ώστε να εξετάσουμε το φαινόμενο μέσα από τη σύγκριση αυτών των θέσεων. Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του. Έπειτα παραθέσαμε την άποψή μας πάνω στο θέμα και θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε έναν γενικό ορισμό. Κατόπιν, εξετάσαμε το ΠΑΣΟΚ από την οπτική του λαϊκισμού. Εστιάσαμε σε δύο παραδείγματα, μέσα από τα οποία αρθρώνεται η σχέση του «εθνικού» με το «λαϊκό» στοιχείο. Το πρώτο παράδειγμα αφορούσε τη διεθνή έκθεση αρχαίων μνημείων που διεξήχθη στις ΗΠΑ τον Μάρτιο του 1979. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η έκθεση χρειάστηκε να δοθούν προσωρινά και να χρησιμοποιηθούν εκεί ως εκθέματα κάποιες αρχαιότητες από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ζήτημα που αντιμετωπίστηκε πολύ αρνητικά από την κοινή γνώμη, η οποία θεωρούσε ότι διακυβευόταν η πολιτιστική κληρονομιά. Στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν το ΠΑΣΟΚ, που βρισκόταν τότε στην αντιπολίτευση, πρωτοστάτησε. Ένα δεύτερο παράδειγμα αποτέλεσαν οι διαπραγματεύσεις την περίοδο 1982 – 1983 για την παραμονή ή την απομάκρυνση των αμερικανικών βάσεων από την Ελλάδα. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ενώ προεκλογικά είχε υποσχεθεί την απομάκρυνση των αμερικανικών εγκαταστάσεων από τον ελληνικό χώρο, μετεκλογικά αναγκάστηκε να ακολουθήσει μια πραγματιστική πολιτική γραμμή στο ζήτημα των αμερικανικών βάσεων και να αθετήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις. Διερευνήσαμε, με λίγα λόγια, πως νομιμοποιήθηκε τελικά η παραμονή των βάσεων στη χώρα, ενώ ο Ανδρέας Παπανδρέου στο λόγο του μιλάει για την απομάκρυνση. Κύριος στόχος της μελέτης αυτής είναι η προσπάθεια να συνδέσουμε τη συγκεκριμένη ρητορική που υιοθετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ στις δύο αυτές περιπτώσεις με τον λαϊκισμό.
The issue of this diplomatic work is: «Populism in post-authoritarian Greece: theory and practice». The subject of this study is to investigate the phenomenon of populism, as it emerged and evolved through the political party PASOK in Greece after the fall of dictatorship in 1974. More specifically, we investigate the populism of PASOK through a comparative presentation, analysis and criticism of two cases: first, the case of the export of ancient monuments in Greece for the international exhibition which held in U.S.A in March 1979 and, secondly, negotiations on American bases in Greece which lasted 9 months, from October 1982 until July 1983. In this context we dealt first with a clarification of the term «populism». Particular emphasis was given to the content of this concept, which was the starting point for analysis that followed. Initially we quoted some critical approaches in order to look at the phenomenon through the comparison of these posts. Then we analyzed the main characteristics. After we gave our opinion on the issue, then we tried to synthesize a general definition. Then, we examined the political party PASOK from the perspective of populism. We focused on two examples, through which is articulated the relationship of «national» with the «popular» element. The first example concerned the international exhibition of ancient monuments held in the U.S.A in March 1979. For the purpose of that exhibition, some antiquities from the Archaeological Museum had to be given temporarily and used there as exhibits, which was treated very negatively by the public, which felt it compromised the cultural heritage. In demonstrations that followed, PASOK, who was then the opposition, leader. A second example was the negotiations the period 1982 - 1983 on the eve or the removal of U.S.A bases from Greece. The government of PASOK, while before the elections had promised the removal of U.S.A installations in Greece, after the elections had to follow a pragmatic policy line on the issue of U.S.A bases and renege on election promises. We explore, in short, that finally legalized the eve of the bases in the country, while Andreas Papandreou in his speech talking about the removal. The main objective of this study is the attempt to link the rhetoric adopted by PASOK in these two cases by populism.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Post authoritarian Greece
Αμερικανικές βάσεις
Populism
Λαϊκισμός
Pasok
Πασοκ
Μεταπολίτευση
Usa bases

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-01T11:03:10Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.