Διερεύνηση συσχέτισης παιδικού ατυχήματος με τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και την αντίστοιχη ενημέρωση των γονέων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Relationship children's accidents with socio-economic factors and the informing of parents
Διερεύνηση συσχέτισης παιδικού ατυχήματος με τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και την αντίστοιχη ενημέρωση των γονέων

Ασημακίδου, Μαρία Πέτρου

Σκοπός: Τα ατυχήματα αποτελούν τη συχνότερη αιτία θανάτου στην παιδική ηλικία για όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση της συσχέτισης του είδους, της βαρύτητας και του αριθμού των ατυχημάτων ανά παιδί με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, την ύπαρξη μέτρων πρόληψης και την ενημέρωση των γονέων.Υλικό και μέθοδος: Για τη διερεύνηση ατών των συσχετίσεων δημιουργήθηκε φύλλο καταγραφής απαντήσεων στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι γονείς όλων των παιδιών που προσήλθαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» εξαιτίας κάποιου ατυχήματος. Η έρευνα διεξήχθη για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Όλα τα φύλλα καταγραφής απαντήσεων συμπληρώθηκαν από τον ίδιο ερευνητή. Οι απαντήσεις καταχωρήθηκαν σε βάση δεδομένων και ακολούθησε στατιστική ανάλυση με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 15.0 for Windows.Αποτελέσματα: Συνολικά καταγράφηκαν δεδομένα από 233 ασθενείς (141 αγόρια και 92 κορίτσια). Το ατύχημα με τη μεγαλύτερη συχνότητα ήταν οι πτώσεις (ποσοστό 52,9%). Τα παιδιά που ανήκουν σε οικογένειες χαμηλότερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου προσέρχονται συχνότερα στο νοσοκομείο λόγω πτώσης σε σχέση με τα παιδιά ευπορότερων οικογενειών (Mann-Whitney U Test, p=0,002). Η ύπαρξη ή όχι προηγούμενου ατυχήματος δεν σχετίζεται με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ούτε και με την ενημέρωση των γονέων. Ο μοναδικός παράγοντας που σχετίζεται με την ύπαρξη πολλαπλών ατυχημάτων είναι η ηλικία του παιδιού, δηλαδή παιδιά που έχουν στο ιστορικό τους περισσότερα ατυχήματα είναι συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας (Kruskal-Wallis x2=20,393 και p<0,0005). Η βαρύτητα του ατυχήματος δεν σχετίζεται ούτε με τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, ούτε με την ενημέρωση των γονέων ούτε και με τη λήψη προληπτικών μέτρων. Συμπεράσματα: Η μελέτη μας έδειξε ότι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο σχετίζεται μόνο με το είδος του ατυχήματος όπως αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία. Η μελέτη αυτή κατάφερε να προσδιορίσει καλύτερα το κοινωνικοοικονομικό προφίλ της οικογένειας του κάθε παιδιού και έτσι έδωσε περισσότερο ακριβή συμπεράσματα σε σχέση με τη διεθνή βιβλιογραφία. Βρήκαμε ότι η ενημέρωση με τη μορφή που έχει σήμερα δεν μπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά του ατυχήματος. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μέτρα πρόληψης. Οι επόμενες μελέτες θα πρέπει να αναζητήσουν τις καταλληλότερες μεθόδους ενημέρωσης και πρόληψης που θα βοηθήσουν κυρίως τις χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικά οικογένειες.
Objective: Accidents are the most common cause of death in children in developed countries. The aim of this study was to examine whether there is a relationship between type, repeatability and severity of accidents (characteristics of accidents) and socio-economic position, prevention measures and informing of the parents (characteristics of family).Materials and methods: The study was undertaken from January 2008 to July 2008. All parents of children with accident admitted in the emergency department of “Papageorgiou” General Hospital of Thessaloniki were asked to answer a questionnaire. All questionnaires were completed by the same investigator. Answers were registered in a data base and were statistically analyzed using SPSS statistical package version 15.0 for Windows. Results: We recorded 233 patients with accidents (141 boys, 92 girls). Falls were the most frequent accident (52.9%). Children coming from families with low socio-economic status were more frequently admitted to the emergency department because of a fall than children of wealthier families (Mann-Whitney U Test, p=0.002). The presence or absence of a previous accident was not related to socio-economic status or informing of parents. The only factor related to a history of multiple accidents of a child was age. i.e. older children had suffered more than one accident (Kruskal-Wallis, x2=20.393, p<0.0005). Severity of accidents was not related to socio-economic factors, informing of parents or preventive measures taken from parents.Conclusions: Socio-economic position is related only to the type of accident, as mentioned in international bibliography. This study achieved to determine better the socio-economic profile of the families and thus more accurate associations were achieved in comparison with other authors. Informing of parents as preformed today and preventive measures can not affect the characteristics of accidents. Future studies should investigate appropriate modes of information and prevention that will help families at lower socio-economic level.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Prevention
Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες
Socio-economic factors
Ατυχήματα
Ενημέρωση
Παιδιά
Children
Informing
Injuries

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009
2009-10-05T08:08:09Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.