Δικτατορία (1967-74) και σχολείο: οι αποκαλύψεις ενός σχολικού αρχείου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Dictatorship (1967-74) and school: the revelations one school files
Δικτατορία (1967-74) και σχολείο: οι αποκαλύψεις ενός σχολικού αρχείου

Κουτσουρά, Ζωή Ηλία

The present thesis (assignment) approaches the period of the dictatorship (1967-74) in our country by exploiting school files. More specifically, it tries to make known the ways the dictatorial regime affected and penetrated in the function of schools as well as the role it demanded from the teachers, the ways it tried to form (shape) and discipline the attitude of the students. Our research on school files showed that the regime tried in every way and in every means to weaken school as a vehicle to knowledge and at the same time it tried to transform it into a propagandistic mean of approaching the students’ families and society itself in a broaden term.With the use of emaciative handbooks, the prohibition of out-of- school readings, control on appearance and attitude, they tried to create weak-willed and ‘well-behaved’ pawns.Teachers as basic potential carriers of political knowledge and role models at the same time, constituted a target group for the regime.This project is accompanied by an indicative teaching suggestion.
Η παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίζει την περίοδο της δικτατορίας (1967-74) στη χώρα μας αξιοποιώντας το σχολικό αρχείο. Ειδικότερα επιχειρεί να αναδείξει τους τρόπους που επέδρασε και διείσδυσε το δικτατορικό καθεστώς στη λειτουργία του σχολείου ,το ρόλο που απαίτησε από το δάσκαλο και τη δασκάλα, τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να διαμορφώσει και να πειθαρχήσει τη συμπεριφορά των μαθητών και μαθητριών.Η έρευνα μας στο σχολικό αρχείο κατέδειξε, ότι το καθεστώς προσπάθησε με κάθε τρόπο και μέσο να αποδυναμώσει το σχολείο, ως φορέα παραγωγής της γνώσης και να το μετατρέψει σε προπαγανδιστική μηχανή προσέγγισης των οικογενειών και της ευρύτερης κοινωνίας των μαθητών/τριών.Με τη χρήση αποστεωμένων σχολικών εγχειριδίων, τις απαγορεύσεις εξωσχολικών αναγνωσμάτων και ακουσμάτων , με τον έλεγχο της εμφάνισης, της συμπεριφοράς, προσπάθησε να φτιάξει άβουλα και «φρόνιμα» στρατιωτάκια. Ο δάσκαλος και η δασκάλα ως βασικοί φορείς πολιτικών γνώσεων και προτύπων συμπεριφοράς αποτέλεσαν ομάδα-στόχο για το καθεστώς. Η εργασία συνοδεύεται από μία ενδεικτική διδακτική πρόταση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

School files
Σχολικά αρχεία
Dictatorship
Δικτατορία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-05T10:25:05Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.