Ανάλυση της αλληλεπίδρασης μικροδομής ιδιοτήτων ενός εύκολα επεξεργάσιμων κράματος τιτανίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Analyses of microstructure property interaction of a free machining titanium alloy
Ανάλυση της αλληλεπίδρασης μικροδομής ιδιοτήτων ενός εύκολα επεξεργάσιμων κράματος τιτανίου

Λώλου, Σπυριδούλα Αθανασίου

Titanium alloys are difficult to machine. In order to improve their machinability, the chip formation process of the a-b alloy TiGAl4V has benn studied in detail by in-situ observation of high-speed alting experiments, metallographic analyses of chips including TEM, and FES of the cutting process. From the results of these investigations, promising alloy modifications have been developed. In the research activities within this project, parameters for the industrial production of the new alloys are investigated, namely, the deformation parameters as well as the mechanical, physical and chemical properties and their dependence on the lanthanum content. Additionally, it has to be clarified if nano particles exist in the titanium matrix due to the different thermo-mechanical treatments.
Τα κράματα του τιτανίου είναι δύσκολα στην επεξεργασία τους. Για να βελτιωθεί η επεξεργασιμότητά τους, μελετήθηκε ο σχηματιμός των γρεζιών (chips) με in-situ παρατήρηση κοπής με υψηλή ταχύτητα, έγιναν μεταλλογραφικές αναλύσεις των γρεζιών, παρατήρηση με ΤΕΜ, και έγινε προσομοίωση πεπερασμένων στοιχείων της διαδικασίας κοπής. Από τα αποτελέσματα όλων αυτών των ερευνών, αναπτύχθηκαν πολλά υποσχόμενες τροποποιήσεις του κράματος. Στις ερευνητικές δραστηριότητες αυτής της εργασίας, μελετήθηκαν οι παράμετροι για τη βιομηχανική παραγωγή αυτών των κραμάτων, εννοώντας τις παραμέτρους παραμόρφωσης καθώς και τις μηχανικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες και την εξάρτησή τους από την ποσότητα προστιθέμενου Λανθανίου. Επισπρόσθετα, πρέπει να ξεκαθαριστεί η ύπαρξη ή μη νανοσωματιδίων Λανθανίου στη μήτρα του κράματος εξαιτίας των διαφόρων θερμο-μηχανικών επεξεργασιών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Titanium alloys
Κράματα τιτανίου
Τιτάνιο
Tigalav
Biocompatible alloy
Επεξεργασιμότητα
Βιοσυμβατά κράματα τιτανίου
Microstucture-property-interaction
Μικροδομή-ιδιότητες-αλληλεπίδραση
Free machining

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-08T08:55:30Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.