Temperature precipitation relationships in Western Greece

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Σχέσεις θερμοκρασίας και βροχόπτωσης στη Δυτική Ελλάδα
Temperature precipitation relationships in Western Greece

Κολιού, Αγγελική Στέφανου

Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε κλιματική ανάλυση δυο βασικών παραμέτρων, της θερμοκρασίας του αέρα και της βροχόπτωσης, σε ετήσια και μηνιαία βάση, αντίστοιχα. Η περιοχή ενδιαφέροντος είναι η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Η ανάλυση των παραμέτρων αυτών έγινε για επτά (7) μετεωρολογικούς σταθμούς ξεχωριστά αλλά και μαζί για την κοινή τους περίοδο. Ουσιαστικά γίνεται μια προσπάθεια για να επιτευχθεί ένας τρόπος σύνδεσης μεταξύ των δυο παραμέτρων που εξετάζονται, έτσι ώστε μια ικανοποιητική γνώση για το ένα στοιχείο να μπορεί να δώσει μια παρόμοια δυνατότητα και για το άλλο.Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό μελέτη περιοχής, όπως το κλίμα και η τοπογραφία αυτής. Τονίζεται ο καθοριστικός ρόλος που παίζει η οροσειρά της Πίνδου στην εξέλιξη και διαμόρφωση του κλίματος για τη συγκεκριμένη περιοχή. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και για τις δυο μετεωρολογικές παραμέτρους. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο, αναλύονται οι γενικές τάσεις μεταβολής των παραμέτρων αυτών ως προς το χρόνο καθώς και ο εντοπισμός ενός πιθανού τρόπου συσχέτισης μεταξύ τους. Από τις σχετικές συχνότητες των ποσών βροχόπτωσης παρουσιάζονται τα ποσοστά αυτής που αντιστοιχούν στο θερμό και ψυχρό τμήμα της κατανομής. Κατά τη διαδικασία ανάλυσης της συσχέτισης των δύο αυτών παραμέτρων αναδεικνύεται επίσης ότι, η βασική διαδικασία έναρξης σχηματισμού της βροχόπτωσης είναι η διαδικασία σύγκρουσης και συνένωσης των νεφοσταγονιδίων (collision and coalescence process). Η κατά Bergeron-Findeisen συνεισφέρει αλλά όχι ως αρχική διαδικασία βροχόπτωσης.Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ποσοτική διακύμανση της βροχόπτωσης ως προς το χρόνο, προκειμένου να διαπιστωθεί μια όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική εικόνα για την παράμετρο αυτή. Έτσι γίνεται μια προσπάθεια συσχέτισης του ποσού βροχής με τον αντίστοιχο αριθμό ημερών βροχόπτωσης, σε ετήσια και μηνιαία βάση αντίστοιχα.Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται χρήση της μεθοδολογίας των διαγραμμάτων διασποράς. Εντοπίζονται και χαρακτηρίζονται τα εξαιρετικά χρόνια της χρονοσειράς του κάθε υπό μελέτη σταθμού, σε τέσσερις εποχικές καταστάσεις. Οι εποχικές αυτές καταστάσεις αναφέρονται σε τέσσερα τμήματα της κατανομής (υγρό θερμό, ξηρό, ψυχρό) ανάλογα με το τμήμα στο οποίο αντιστοιχούν τα έτη ή οι μήνες που εξετάζονται.Στο έβδομο κεφάλαιο υπολογίζονται και μελετώνται τρεις δείκτες ακραίας βροχόπτωσης: η συχνότητα, η ένταση και το ποσοστό ακραίας βροχόπτωσης. Στα δυο τελευταία κεφάλαια παρουσιάζεται αρχικά, η ανάλυση των δυο μετεωρολογικών παραμέτρων για την ευρύτερη περιοχή της Δ. Ελλάδας και γίνεται έλεγχος των τάσεων με το τεστ Mann-Kendall και έπειτα γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα όπως αυτά προέκυψαν για κάθε έναν υπό μελέτη σταθμό καθώς και για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας (κοινή περίοδος υπό μελέτη σταθμών).
In this study a climatic analysis of two basic meteorological parameters in monthly and annual basis was conducted. These parameters were the air temperature and the rainfall and the geographical domain of the study was the Western Greece. Data of these parameters were collected from 7 meteorological stations and analyzed for each of the stations separately as well as for their common time-period. In the first chapter some basic characteristics of the study area, such as the climate and the anaglyph, are presented. In this chapter is emphasized also, the crucial role of the Pindos mountain range in the climate of the Western Greece. In the second chapter the data series of the selected parameters are analyzed, while in the next two chapters the general tendencies of these two parameters in time as well as the possibility of their correlation are presented.More specifically, from the relative frequencies of sums of rainfall are presented the percentages of the one that correspond in the hot and cold part of the relative distributions. In the same chapters (third and fourth respectively), the correlation analysis of the air temperature and rainfall is revealing the main precipitation process (Bergeron-Findeisen or warm-rain process). In the fifth chapter, the quantitative rainfall fluctuations in time are presented in an effort to analyze deeper and in detail this specific parameter. Part of this analysis is considered the annual and monthly variations of the amount of rainfall in relation with the number of the days that these amounts observed.In the next chapter (sixth) scatter plots are used in order to locate the years with extreme values in the air temperature and rainfall. These diagrams are made to characterize the warm (or cold) and moist (dry) years and months respectively (or any combination of them), according to their extreme values Three rainfall indices are calculated in the seventh chapter. These indices are named as extreme intensity of the rainfall, frequency of the extreme rainfall events and extreme rainfall amount.Finally in the two last chapters, an extensive analysis of the examined parameters is conducted for the whole area of the western Greece (not for every meteorological station separately), while the conclusions of all the analyses that were made, are also presented.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δ. Ελλάδα
Temperature
Precipitation
Correlation
Τάξη
Θερμοκρασία
Trend
Indicators of extreme rainfall
Βροχόπτωση
W. Greece
Δείκτες ακραίας βροχόπτωσης
Συσχέτιση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009-10-09T11:41:53Z
2008


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.