Σύγχρονη τεχνολογία συστημάτων μετρήσεως περιβαλλοντικών παραμέτρων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Modern technology of measuring systems of environmental parameters
Σύγχρονη τεχνολογία συστημάτων μετρήσεως περιβαλλοντικών παραμέτρων

Λιάπης, Χρήστος Γεωργίου

In this project we are trying to investigate the modern systems of measurement of environmental data. Thus, we study the types of modern meteorological instruments, their way of operation but also the process of reception and transmission of data for the avoidance of faults. Initially we make an allusion to atmosphere and from what it is composed, the reasons which cause the changes in the exchange of heat, humidity and in the movement of air and still the reasons that we have different climates.Next we make segregation between the various species of meteorological stations, regarding the measurements that are taking place in them but also the instruments that are allocate there. At the same time we describe the role of the observer, the way of exposure and placement of instruments but also the characteristics they must have regarding the accuracy of measurements. In the next chapter is described with detail the way of operation and the composition of the automatic meteorological station (A.M.S.). We report the sensors that are used for the measurement of environmental parameters, the criteria of choosing the place to construct the A.M.S. but also the way of maintenance. On the continuity the project is separated in two big units. In the first unit we are getting an extensive report in earthly systems of measurement of environmental parameters and we are describing the instrument of rain gauge, atmospheric pressure, atmospheric humidity, wind direction and speed, temperature gradient, evaporation, radiation, visibility, cloud observation, soil humidity and duration of sunlight. In the second unit describes the instruments of atmosphere and particularly is analyzed the way of collection, recording and transmission of information that is originating from satellites, radars, radiosonde, planes, meteorological balloons and meteorological rockets. Finally we analyze the ways of automatic collection and elaboration of hydrologic information. Specifically we describe the sensors with which we can draw data regarding to the level, the speed and the quality of water. At the end we are expanding the possibilities of transmitting information through earthly means, wired or wireless, or through air means.
Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια διερεύνησης σχετικά με τα σύγχρονα συστήματα μέτρησης περιβαλλοντικών δεδομένων. Δηλαδή μελετώνται τα είδη των σύγχρονων μετεωρολογικών οργάνων, ο τρόπος λειτουργίας τους αλλά και η χωρίς σφάλματα διαδικασία λήψης και μετάδοσης δεδομένων. Αρχικά γίνεται αναφορά στην ατμόσφαιρα και τη σύσταση της, στα αίτια τα οποία προκαλούν τις μεταβολές στη θερμότητα, στην υγρασία και στην κίνηση του αέρα και επίσης στους λόγους ύπαρξης διαφορετικών κλιμάτων. Στη συνεχεία κατατάσσονται οι μετεωρολογικοί σταθμοί, με βάση τις μετρήσεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς αλλά και τα όργανα που διαθέτουν. Παράλληλα περιγράφεται ο ρόλος του παρατηρητή, ο τρόπος έκθεσης και τοποθέτησης των οργάνων αλλά και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν αυτά σε σχέση με την ακρίβεια των μετρήσεων. Ακολούθως περιγράφεται με λεπτομέρεια ο τρόπος λειτουργίας και η σύνθεση ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού (Α.Μ.Σ.), τα κριτήρια επιλογής της θέσης του, αλλά και ο τρόπος συντήρησης του, καθώς και οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Κατόπιν η εργασία χωρίζεται σε δυο μεγάλες ενότητες. Στη πρώτη γίνεται μια εκτενής αναφορά στα επίγεια (επιφανειακά) συστήματα μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και περιγράφονται τα όργανα κατακρημνίσεων, ατμοσφαιρικής πίεσης, ατμοσφαιρικής υγρασίας, ανέμου στη γήινη επιφάνεια, θερμοκρασίας, εξάτμισης, ακτινοβολίας, ορατότητας, παρατηρήσεων νεφών, υγρασίας εδάφους και διάρκειας ηλιοφάνειας. Στη δεύτερη ενότητα περιγράφονται τα όργανα ατμόσφαιρας - τηλεπισκοπικά και συγκεκριμένα αναλύεται ο τρόπος συλλογής, καταγραφής και μετάδοσης των πληροφοριών που γίνεται από τους δορυφόρους, τα ραντάρ, τις ραδιοβολίδες, τα αεροσκάφη, τα μετεωρολογικά αερόστατα και τους μετεωρολογικούς πυραύλους. Τελειώνοντας, αναλύονται οι τρόποι αυτόματης συλλογής και επεξεργασίας υδρολογικών πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται οι αισθητήρες από τους οποίους μπορούν να αντληθούν δεδομένα σχετικά με τη στάθμη, την ταχύτητα και την ποιότητα του νερού. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μετάδοσης της πληροφορίας που γίνεται είτε με επίγεια ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, είτε με εναέρια μέσα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Weather
Μετεωρολογικά
Instruments
Technology
Σύγχρονη
Οργανα
Τεχνολογία
Modern

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-15T11:10:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.