Επίδραση της μεθόδου απόθεσης και του πάχους αποθεμάτων Cu, Co και Νι στην επιπλατίνωση τους και στην καταλυτική δραστικότητα των παρασκευασθέντων διμεταλλικών καταλυτών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Effect of the deposition method and thickness of Cu, Co and Ni deposits on their platination and on the catalytic activity of prepared bimetallic catalysts
Επίδραση της μεθόδου απόθεσης και του πάχους αποθεμάτων Cu, Co και Νι στην επιπλατίνωση τους και στην καταλυτική δραστικότητα των παρασκευασθέντων διμεταλλικών καταλυτών

Μηντσούλη, Ιωάννα Θεόδωρου

This work presents the preparation of high surface and catalytic activity Pt deposits on glassy carbon substrate using an electrolytic-electroless method and a double electroless method. The objectives of this work are: a) electrodeposition of variable number of Ni and Co monolayers on glassy carbon electrodes and spontaneous replacement by Pt which result in Pt(Ni) and Pt(Co) electrodes, b) the possibility to form the initial coating M (Cu, Ni) with electroless deposition and study of Pt(Cu) and Pt(Ni) that result after exchange, c) indicative characterisation of the catalysts using SEM microscopy and EDS spectroscopy, d) electrochemical characterisation of the catalysts surface via the hydrogen adsorption on Pt, e) electrochemical characterisation of catalysts for their catalytic ability in the reactions of hydrogen evolution and methanol oxidation, f) detailed study of the effect of the initially electrodeposited Ni and Co quantity on the behaviour of Pt(Ni) and Pt(Co) catalysts. It was found that: 1) it is possible to replace the electrolytic stage of the Pt(M) preparation with the spontaneous replacement method by electroless M deposition on glassy carbon substrate, 2) the initial quantity of electroless deposited metal can be calculated by the charge of its anodic dissolution by anodic stripping voltammetry, 3) the "roughness factor" (Pt electroactive surface) of electrodes prepared both by the electrodeposition method and by the electroless deposition method increases with the quantity of deposited metal M, 4) the electrocatalytic ability for hydrogen evolution of Pt(Cu), Pt(Ni) and Pt(Co) deposits is inferior to Pt and the negative effect appears to be strengthened by the increase of the deposited metal M quantity, 5) the prepared Pt(M) electrodes present better catalytic ability for methanol oxidation than Pt at potentials +0.3 - (+0.4)V vs. Ag/Ag/Cl.
Η εργασία αυτή παρουσιάζει την παρασκευή αποθεμάτων Pt υψηλής επιφάνειας και καταλυτικής δραστικότητας σε υπόστρωμα υαλώδους άνθρακα με χρήση ηλεκτρολυτικής–μη ηλεκτρολυτικής μεθόδου αλλά και διπλής ηλεκτρολυτικής μεθόδου. Οι στόχοι αυτής της εργασίας είναι: α) ηλεκτρολυτική απόθεση μεταβλητού αριθμού στιβάδων Ni και Co σε ηλεκτρόδια υαλώδους άνθρακα και αυθόρμητη αντικατάσταση από Pt με σχηματισμό ηλεκτροδίων Pt(Ni) και Pt(Co), β) δυνατότητα σχηματισμού της αρχικής επίστρωσης Μ (Cu, Ni) με μη ηλεκτρολυτική απόθεση και μελέτη των Pt(Cu) και Pt(Ni) που προκύπτουν μετά από ανταλλαγή, γ) ενδεικτικός χαρακτηρισμός των καταλυτών με χρήση μικροσκοπίας SEM και φασματοσκοπίας EDS, δ) ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός της επιφάνειας των καταλυτών μέσω της προσρόφησης υδρογόνου στο Pt, ε) ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός καταλυτών ως προς την καταλυτική τους ικανότητα στις αντιδράσεις έκλυσης υδρογόνου και οξείδωσης μεθανόλης, στ) λεπτομερής μελέτη της επίδρασης της αρχικά ηλεκτροαποτεθείσας ποσότητας Ni και Co στη συμπεριφορά των καταλυτών Pt(Ni) και Pt(Co). Βρέθηκε ότι: 1) είναι δυνατή η αντικατάσταση του ηλεκτρολυτικού σταδίου της παρασκευής Pt(M) με τη μέθοδο της αντικατάστασης από μη ηλεκτρολυτική απόθεση Μ σε υπόστρωμα υαλώδους άνθρακα, 2) η αρχική ποσότητα του μη ηλεκτρολυτικά αποτιθέμενου μετάλλου υπολογίζεται από το φορτίο ανοδικής διάλυσής του κατά τη διάρκεια πειραμάτων επαναδιαλυτικής βολταμμετρίας, 3) ο ″συντελεστής τραχύτητας″ (ηλεκτροενεργή επιφάνεια Pt) των παρασκευασθέντων τόσο με τη μέθοδο της ηλεκτροαπόθεσης όσο και με τη μέθοδο της μη ηλεκτρολυτικής απόθεσης ηλεκτροδίων αυξάνεται με την αύξηση της ποσότητας του αποτιθέμενου μετάλλου Μ, 4) η ηλεκτροκαταλυτική ικανότητα έκλυσης υδρογόνου των αποθεμάτων Pt(Cu), Pt(Ni) και Pt(Co) είναι υποδεέστερη του Pt και το αρνητικό αποτέλεσμα φαίνεται να ενισχύεται με την αύξηση της ποσότητας του προαποτεθέντος μετάλλου, 5) τα παρασκευασθέντα ηλεκτρόδια Pt(M) εμφανίζουν σταθερότερη καταλυτική ικανότητα για την αντίδραση οξείδωσης της μεθανόλης από το Pt σε δυναμικά +0.3 – (+0.4)V vs. Ag/AgCl.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

"Transmetalation"
Pt catalysts
Διμεταλλικοί καταλύτες
Methanol Oxidation
Hydrogen evolution
Εκλυση υδρογόνου
Bimetallic catalysts
Οξείδωση μεθανόλης
Καταλύτες Pt
Μη ηλεκτρολυτική αντικατάσταση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-19T09:34:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.