δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Στρατηγικός σχεδιασμός της Glaxo Smithkline Beecham
Strategic plan of Glaxo Smithkline Beecham

Καλκίνης, Δημήτριος Κωνσταντίνου

The current diplomatic research for the master of construction management is about the strategic plan of on of the biggest companies in pharmaceutics, GlaxoSmithKline (GSK). 2. Data The data used for this diplomatic research were from zero and the strategic plan is hypotheticalα. 3. METHODS OF SIENTIFIC RESEARSCH • PEST ANALYSIS • PORTER STRENGHTH • SPECIALAZATION • SWOT ANALYSIS • Portfolio Managment 4. RESULTS Chapter 10 refers to the results of strategic planning and portfolio management with Ms Project. 5. General RESULTS It is worth to mention that the first faze of strategic planning is the most important , because it affects the results and the direction of all the other fazes. Moreover the second faze (Portfolio Managment) is the most interesting.
H παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τον στρατηγικό σχεδιασμό ( strategic plan ) μιας εκ των μεγαλυτέρων φαρμακευτικών εταιρειών-βιομηχανιών στο χώρο της GlaxoSmithKline (GSK). 2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τα δεδομένα και τα στοιχειά που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα διπλωματική εργασία είναι υποθετικά και ο στρατηγικός σχεδιασμός γίνεται εκ του μηδενός 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ · PEST ANALYSIS · Υπόδειγμα Των Πέντε Δυνάμεων Του PORTER · Δομική ανάλυση του κλάδου · SWOT ANALYSIS · Portfolio Managment 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο κεφάλαιο 10 αναφέρονται τα αποτελέσματα του στρατηγικού σχεδιασμού και τα συμπεράσματα του ελέγχου της πρότασης με το Ms Project 5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ · Αξίζει να σημειωθεί ότι, η πρώτη φάση (στρατηγικός σχεδιασμός) είναι η σημαντικότερη, επειδή επηρεάζει σημαντικά την πορεία και την κατάληξη των υπόλοιπων ωστόσο η δεύτερη φάση (Portfolio Managment) είναι η πιο ενδιαφέρουσα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Porter δυνάμεις
Portfolio management
Στρατηγικός σχεδιασμός
Pest analysis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-10-20T06:36:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.